Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Besluit van 18 december 2019 tot wijziging van diverse besluiten in verband met de herziening van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 16 oktober 2019, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2725942; Gelet op de artikelen 36e, eerste lid, onder a, en vierde lid, 36g, vijfde lid, 36m, 257b, 257d, vierde lid, 410, eerste lid, 6:1:15, 6:3:6, 6:3:13 en 6:4:8 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 74, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht, artikel 27, eerste lid, onderdeel i, en vijfde lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 3, eerste en derde lid, 22, tweede lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de artikelen 9 en 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 18 van de Wet politiegegevens; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 december 2019, nr. W16.19.0328/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 13 december 2019, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2770100; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 4, tweede lid, onder b, van het Besluit bewapening en uitrusting politie wordt «artikel 556, eerste lid» vervangen door «artikel 6:1:5».

ARTIKEL II

Het Besluit Buitengewone Rechtspleging wordt als volgt gewijzigd:AIn de aanhef van artikel 1 wordt «het Vijfde Boek» vervangen door «het Zesde Boek».BIn artikel 45 wordt «den tweeden zin van het eerste lid van artikel 556» vervangen door «artikel 6:1:5, derde lid,». CArtikel 46 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid en de aanduiding «2.» voor het tweede lid vervallen. 2. In het tweede lid (oud) wordt «artikel 560» vervangen door «artikel 6:7:5». DIn artikel 47 wordt «artikel 562» vervangen door «artikel 6:2:3».

ARTIKEL III

In artikel 15a van het Besluit Buitengewoon Strafrecht wordt «artikel 75 van het Wetboek van Strafrecht» vervangen door «artikel 6:1:21 van het Wetboek van Strafvordering».

ARTIKEL IV
Artikel 1

vijfde lid, onder c, van het Besluit geluid milieubeheer komt te luiden:c. een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

ARTIKEL V
Artikel 1.3

onderdeel c, van het Besluit geluidhinder komt te luiden:c. een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

ARTIKEL VI

Het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau wordt ingetrokken.

ARTIKEL VII

Het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 10 vervalt onderdeel e, onder verlettering van onderdeel f naar onderdeel e. BIn artikel 11a, eerste lid, onder c, wordt «artikel 77t, derde lid, van deze wet» vervangen door «artikel 6:6:31, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering».

ARTIKEL VIII

Het Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2, eerste lid, wordt «artikel 588» vervangen door «artikel 36e».BArtikel 3 komt te luiden:

Artikel 3
  1. Voor de uitreiking aan het openbaar ministerie, bedoeld in de artikelen 36e, tweede lid, onderdeel b, en 36l, van de wet, kan in bij ministeriële regeling aan te wijzen gevallen worden volstaan met toezending van de mededeling of een afschrift van de mededeling aan het desbetreffende arrondissementsparket. 2. Degene die met de uitreiking is belast tekent op de akte van uitreiking, bedoeld in artikel 36h van de wet, aan dat is gehandeld overeenkomstig het eerste lid, alsmede het arrondissementsparket waaraan en de dag waarop de mededeling of het afschrift is verzonden. CArtikel 4 vervalt.DIn artikel 5 wordt «Artikel 588a» vervangen door «Artikel 36g».ENa artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5

a.

Dit besluit berust op de artikelen 36e, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, 36g, vijfde lid, en 36m van de wet.

ARTIKEL IX

Het Besluit OM-afdoening wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:a. Onderdeel b komt te luiden: b. Onze Minister:

Onze Minister voor Rechtsbescherming;b. Onderdeel c vervalt, onder verlettering van de onderdelen d tot en met g naar onderdelen c tot en met f. BArtikel 2.1 komt te luiden:

Artikel 2.1
  1. Onze Minister draagt zorg voor de ondersteuning van degene die bevoegd is de strafbeschikking uit te vaardigen bij diens daarop betrekking hebbende taken. 2. Degene die de strafbeschikking uitvaardigt, verstrekt aan Onze Minister de gegevens die hij behoeft in verband met de uitvoering van dit artikel. 3. Dit artikel is niet van toepassing op strafbeschikkingen uitgevaardigd krachtens artikel 76 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 10:15 van de Algemene douanewet.

ARTIKEL X

In artikel 2, eerste lid, onder d, van het Besluit patiëntendossier Bopz, wordt «artikel 509o, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering» vervangen door «artikel 6:6:12, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering».

ARTIKEL XI

Het Besluit politiegegevens wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 4:2, eerste lid, onder p, vervalt «door het Centraal Justitieel Incassobureau».BIn artikel 4:3, eerste lid, onder a, vervalt «, door het Centraal Justitieel Incassobureau».

ARTIKEL XII

In artikel 3, eerste lid, onder j en l, en tweede lid, onder c, van het Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie wordt «509v, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering» vervangen door «6:6:15, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering».

ARTIKEL XIII

De Penitentiaire maatregel wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1 vervalt onderdeel c, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt. BArtikel 7, tweede lid, komt te luiden:2. De directeur voegt bij zijn voordracht het advies van de reclassering, en het advies van het openbaar ministerie indien dit op grond van artikel 6:1:10 van het Wetboek van Strafvordering is uitgebracht. CArtikel 37, eerste lid, onder d, onderdeel 1°, komt te luiden:1°. de grond voor opneming, bedoeld in artikel 6:2:1 van het Wetboek van Strafvordering.

ARTIKEL XIV

In artikel 27 van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen wordt «artikel 21a van het Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994» vervangen door «artikel 2:7 van het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen».

ARTIKEL XV

In artikel 151 van het Reglement rijbewijzen wordt «Het Centraal Justitieel Incassobureau» vervangen door «Onze Minister voor Rechtsbescherming».

ARTIKEL XVI
Artikel 1

van het Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie komt te luiden:

Artikel 1

Onze Minister voor Rechtsbescherming draagt zorg voor de ondersteuning van de officier van justitie bij zijn taken met betrekking tot de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT