Wet van 29 januari 1998 tot wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de rechtsbijstand

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1998

371

Wet van 29 januari 1998 tot wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de rechtsbijstand

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalingen omtrent de indexering van de in de Wet op de rechtsbijstand neergelegde inkomensgrenzen te wijzigen en verder enige andere wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de rechtsbijstand1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma na onderdeel j een nieuw onderdeel k ingevoegd dat luidt als volgt: k. bijstandsnorm: de bijstandsnorm voor gehuwden, genoemd in artikel 30, onder c, van de Algemene bijstandswet, verminderd met het overeenkomstig artikel 26, derde lid, van die wet vastgestelde bedrag van de vakantietoeslag.

B

Artikel 19

eerste lid, onder b, komt als volgt te luiden: b. het verzorgen van verdergaande rechtsbijstand ten vervolge op een spreekuur overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen grenzen of voorwaarden;

C

In artikel 24, tweede lid, vervalt de zinsnede «mede door de verzoeker ondertekend».

Staatsblad 1998 371 1

D

E

Artikel 34

eerste lid, wordt vervangen door: 1. Rechtsbijstand overeenkomstig de bepalingen van deze wet wordt verleend aan hen wier inkomen per maand f 2470 of minder bedraagt, indien zij alleenstaand zijn, dan wel, indien zij met een of meer anderen een gemeenschappelijke huishouding voeren, ten hoogste f 3530.

F

Artikel 35

wordt als volgt gewijzigd:

  1. In het derde lid, onder a, wordt de zinsnede «voor hen wier inkomen per maand f 1885 of minder bedraagt» vervangen door: voor hen wier inkomen per maand niet hoger is dan de bijstandsnorm.

  2. In het derde lid, onder b, wordt de zinsnede «voor hen wier inkomen per maand meer dan f 1885 en ten hoogste f 2080 bedraagt» vervangen door: voor hen wier inkomen per maand hoger is dan de bijstandsnorm en ten hoogste f 2080 bedraagt.

  3. In het derde lid, onder l, wordt de zinsnede «voor hen wier inkomen per maand meer dan f 3070 en ten hoogste f 3185 bedraagt»...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT