Besluit van 15 juni 1998, houdende wijziging van de artikelen 5.4.11 en 9.3 van het Voertuigreglement

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1998

364

Besluit van 15 juni 1998, houdende wijziging van de artikelen 5.4.11 en 9.3 van het Voertuigreglement

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 mei 1997, nr. HKW/RV 97/3999, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 71 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 25 juli 1997, nr. W09.97.0295); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 juni 1998, nr. CDJZ/WJZ/152/98, Centrale Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Voertuigreglement1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 5.4.11 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt:

5. Motorfietsen waarvoor geen waarde als bedoeld in het vierde lid is vermeld, mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau produceren dan de in onderstaande tabel bij de onderscheiden cylinderinhouden telkens vermelde waarde:

Cylinderinhoud t/m Maximum toegestane waarde

80 cm3 91 dB(A) 125 cm3 92 dB(A) 350 cm3 95 dB(A) 500 cm3 97 dB(A) 750 cm3 100 dB(A) 1000 cm3 103 dB(A) >1000 cm3 106 dB(A)

Staatsblad 1998 364 1

1 Stb. 1994, 450, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 november 1997, Stb. 603.

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Minis-terie van Verkeer en Waterstaat. Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 14 juli 1998, nr. 130.

Onze Minister stelt regels vast omtrent de wijze van meten van deze waarden.

B

Artikel 9.3

tweede lid, wordt vervangen door:

2. Indien het kentekenregister met betrekking tot een personenauto geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.2.11, vijfde lid, wordt voor de toepassing van dat artikellid als ten hoogste toegestaan geluidsniveau gehanteerd de ingevolge artikel 3.2.15 voor het betrokken voertuig vastgestelde waarde, vermeerderd met 2 dB(A).

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT