Besluit van 19 juni 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Vreemdelingenwet (Stb. 334)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1998

335

Besluit van 19 juni 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Vreemdelingenwet (Stb. 334)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 juni 1998, Directie Wetgeving, nr. 698764/98/6;

Gelet op artikel II van de wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Vreemdelingenwet (Stb. 334);

Hebben goedgevonden en verstaan: Enig artikel

De wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Vreemdelingenwet (Stb. 334) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT