Kiesbesluit Kamers van Koophandel en Nijverheid BES 2021

Besluit van 15 januari 2021, houdende regels over de verkiezing van de bestuursleden van de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES (Kiesbesluit Kamers van Koophandel en Nijverheid BES 2021)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 3 november 2020, nr. WJZ / 20267079; Gelet op artikel 3, tweede lid, artikel 5, vierde lid, onder b, artikel 5a, vijfde lid, artikel 6, achtste lid, en artikel 9, tweede lid, van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 december 2020, nr. W18.20.0404/IV); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 13 januari 2021, nr. WJZ / 20313542; Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:a. het Bestuurscollege:

het Bestuurscollege van het openbaar lichaam waar de Kamer is gevestigd;b. het Gerecht:

het Gerecht in eerste aanleg van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba dat zittingsplaats heeft in het openbaar lichaam waar de Kamer is gevestigd; c. de secretaris:

de secretaris van de Kamer;d. de verkiezingscommissie:

de commissie, bedoeld in artikel 9 van de wet;e. de wet:

de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES.

Paragraaf 2. Vertegenwoordiger van een onderneming of een rechtspersoon die kiesgerechtigde is

Artikel 2
  1. De vertegenwoordiger van een onderneming of een rechtspersoon, met uitzondering van verenigingen en stichtingen, bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, en 5, vierde lid, onder a, van de wet, die de bestuursleden van de Kamers kiest en die in het handelsregister van de betreffende Kamer is ingeschreven als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder a, van de wet, is een van de volgende personen: a. eigenaar van een onderneming of een rechtspersoon of een nevenvestiging, al dan niet tezamen met andere personen, of lid van een vennootschap onder firma, of beherende vennoot van een commanditaire vennootschap; b. directeur, adjunct- of onderdirecteur, aandeelhouder-bestuurder, lid van een algemeen bestuur of een uitvoerend bestuur, lid van een raad van beheer of raad van toezicht, commissaris, of een persoon bekleed met een andere functie die de bevoegdheid meebrengt omtrent het besturen of het beheren van een rechtspersoon aan wie een onderneming of rechtspersoon of een nevenvestiging toebehoort, die hetzij zelfstandig, hetzij krachtens gezamenlijk genomen besluit bevoegd is handelingen te verrichten; c. algemeen gevolmachtigde of algemeen procuratiehouder bij een ingeschreven onderneming, mits deze de bevoegdheid is toegekend zonder beperking verbintenissen aan te gaan ten bate en ten laste van degene die hij vertegenwoordigt, of mits gezamenlijke ondertekening plaatsvindt. 2. De in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiger identificeert zich met een document als bedoeld in artikel 2 van de Wet identificatieplicht BES.

Paragraaf 3. Herbenoeming, ontslag en tussentijds aftreden bestuursleden

Artikel 3
  1. De bestuursleden kunnen ten hoogste drie maal worden herbenoemd. 2. De bestuursleden van de Kamer kunnen te allen tijde ontslag nemen, en geven daarvan schriftelijk bericht aan de Kamer, die daarvan aan het Bestuurscollege bericht geeft. 3. De bestuursleden verliezen van rechtswege hun lidmaatschap: a. zodra zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet; b. door het niet langer woonachtig zijn in het openbaar lichaam, of door een afwezigheid daarvan langer dan acht maanden.

Paragraaf 4. Samenstelling verkiezingscommissie

Artikel 4
  1. Een verkiezingscommissie bestaat uit een voorzitter, twee leden en drie plaatsvervangende leden die voor een kalenderjaar uit de kiesgerechtigden voor de Kamer door het Bestuurscollege worden benoemd. 2. Als secretaris treedt op de secretaris van de Kamer. 3. De Kamer stelt een daarvoor geschikte ruimte beschikbaar voor de zitting van de verkiezingscommissie.

Paragraaf 5. Procedure verkiezing bestuursleden Kamers

Paragraaf 5.1 Opgave van kandidaten

Artikel 5

De Kamer kondigt in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, of op een andere geschikte wijze, de datum, plaats en tijd van de verkiezingen aan, minimaal twee weken voor de periode, bedoeld in artikel 6.

Artikel 6

In de periode van 1 tot en met 14 november in het betreffende jaar kunnen kandidaten gesteld worden voor de verkiezing van de leden van de Kamer.

Artikel 7
  1. Gedurende de in artikel 6 genoemde periode kunnen kiesgerechtigden namen van kandidaten schriftelijk opgeven op het kantoor van de Kamer tijdens de reguliere openingstijden. Deze opgave is vergezeld van: a. een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat deze bereid is de kandidatuur te aanvaarden; b. een uittreksel van de inschrijving van de kandidaat in het bevolkingsregister van het openbaar lichaam waar de betreffende Kamer op ziet, waaruit blijkt dat deze gedurende de laatste twee jaren voor de verkiezingen daarin ingeschreven is geweest als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, van de wet. 2. De opgave van de kandidaat voldoet aan model 1, dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen. 3. Formulieren voor de opgave van een kandidaat en de verklaringen van kandidaten zijn vanaf het moment van bekendmaking kosteloos voor de kiesgerechtigden te verkrijgen bij de Kamer. 4. Eén van de in het eerste lid bedoelde kiesgerechtigden levert de opgave van een kandidaat persoonlijk in en ontvangt daarvan een bewijs.

Artikel 8
  1. Bij de opgave, bedoeld in artikel 7 overleggen de kiesgerechtigden de schriftelijke verklaringen tot ondersteuning van hun kandidatuur tot bestuurslid, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder d, van de wet. 2. Een verklaring tot ondersteuning wordt afgelegd door het plaatsen van de voornaam, de achternaam, het adres, de geboortedatum, de geboorteplaats, de registratie in het handelsregister en de handtekening van de kiesgerechtigde op een lijst.

Artikel 9

Nadat de termijn van kandidaatstelling is verstreken, zendt de secretaris de ingekomen kandidatenopgaven aan de verkiezingscommissie.

Paragraaf 5.2. Het onderzoek van de kandidatenlijst

Artikel 10
  1. Indien een opgave van een kandidaat niet is vergezeld van de schriftelijke verklaring van de kandidaat bedoeld in artikel 7, eerste lid, of de schriftelijke verklaringen van de kiesgerechtigden, bedoeld in artikel 8, eerste lid, zal de verkiezingscommissie schriftelijk kennis geven van het betreffende gebrek aan de persoon die de opgave inleverde. Daartoe stelt hij de opgave onverwijld weer ter beschikking van die persoon. 2. Degene die de opgave inleverde, kan binnen acht werkdagen na de ontvangst van de kennisgeving het in het eerste lid bedoelde gebrek herstellen. 3. De verkiezingscommissie verklaart de opgave ongeldig, indien: a. het in het eerste lid bedoelde gebrek niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn is hersteld; b. de kandidaat niet verkiesbaar is op grond van artikel 5, van de wet; c. de opgave de naam van meer dan één kandidaat bevat.

Artikel 11
  1. De verkiezingscommissie geeft schriftelijk kennis van de ongeldigverklaring van een opgave aan de persoon die de opgave inleverde. 2. De betreffende persoon kan binnen drie dagen na verzending van de kennisgeving in beroep gaan bij het Gerecht. 3. Het Gerecht beslist op dit beroep bij een met redenen omklede uitspraak binnen acht werkdagen na de dag waarop het beroep is ingekomen, en deelt zijn uitspraak mede aan de persoon die het beroep heeft ingesteld en aan de verkiezingscommissie.

Paragraaf 5.3. De vaststelling en openbaarmaking van de kandidatenlijst

Artikel 12
  1. Nadat de termijn van beroep is verstreken, of, ingeval van beroep, na de uitspraak van het Gerecht, stelt de verkiezingscommissie een definitieve kandidatenlijst vast en stuurt een afschrift hiervan aan de Kamer. 2. De kandidatenlijst wordt door de Kamer binnen drie werkdagen openbaar gemaakt in een of meer in Bonaire, dan wel in Sint Eustatius of Saba verschijnende dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, en verder voor een ieder ter inzage gelegd op het kantoor van de Kamer.

Artikel 13
  1. Indien het aantal van de op de kandidatenlijst voorkomende kandidaten gelijk is aan het aantal te vervullen plaatsen, verklaart de verkiezingscommissie alle op de lijst geplaatste kandidaten gekozen en geeft hiervan kennis aan het Bestuurscollege. 2. Indien het aantal van de op de kandidatenlijst voorkomende kandidaten kleiner is dan het aantal te vervullen plaatsen, verklaart de verkiezingscommissie alle kandidaten gekozen, en geeft aan het Bestuurscollege onverwijld kennis van het aantal opengebleven plaatsen. 3. Indien plaatsen openblijven als bedoeld in het tweede lid of indien plaatsen openblijven door het niet aanvaarden van een verkiezing door een kandidaat, wordt op voordracht van de overige bestuursleden een bestuurslid benoemd door het Bestuurscollege. 4. Indien het aantal kandidaten dat op de kandidatenlijst voorkomt, groter is dan het aantal te vervullen plaatsen, zal binnen 30 dagen na de periode van 1 tot en met 14 november een stemming plaatsvinden door de verkiezingscommissie over de opgegeven kandidaten op een door de Kamer vast te stellen datum. 5. Van de uitslag van een stemming wordt door de verkiezingscommissie aan de Kamer mededeling gedaan. 6. De Kamer informeert het Bestuurscollege uiterlijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT