Wet van 19 januari 2012 inzake instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

Wet van 19 januari 2012 inzake instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een vast college voor advies in te stellen met betrekking tot de hoofdlijnen van beleid inzake de leefomgeving en infrastructuur, onder de gelijktijdige opheffing van de VROM-raad, de Raad voor verkeer en waterstaat en de Raad voor het landelijk gebied; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Er is een Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, hierna te noemen de raad.

Artikel 2
  1. De raad heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over strategische beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur, meer in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer en de ruimtelijk-economische ontwikkeling, al dan niet in onderlinge samenhang. 2. De raad heeft voorts tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid en wetgeving gericht op het voorkomen van ongevallen en rampen als gevolg van het gebruik, de opslag, de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen en de beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen en rampen.

Artikel 3

De Wet advies en overleg verkeer en waterstaat wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift van hoofdstuk 1 vervalt. B Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Onze Minister:

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu; overlegorgaan:

Overlegorgaan verkeer en waterstaat bedoeld in artikel 4. C Hoofdstuk 2 vervalt. D De opschriften van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 vervallen. E Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

Deze wet wordt aangehaald als: Wet overleg verkeer en waterstaat.

Artikel 4

De Wet op de VROM-raad en de Wet op de raad voor het landelijk gebied worden ingetrokken.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT