Besluit van 17 december 2009 in verband met de uitvoering van artikel 13, vierde lid, van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376) (Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn)

 
GRATIS UITTREKSEL

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang

2009

0

571

Besluit van 17 december 2009 in verband met de uitvoering van artikel 13, vierde lid, van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376) (Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, mede namens Onze Minister van Economische Zaken, van 29 oktober 2009, nr. 5625673/09/6;

Gelet op artikel 13, vierde lid, van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376) en artikel 66, eerste lid, van de Dienstenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 2 december 2009, nr. W03.09.0446/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie, mede namens Onze Minister van Economische Zaken, van 14 december 2009, nr. 5633153/09/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. Op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in de wettelijke voorschriften, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 2. Indien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepas-sing is op de voorbereiding van een besluit omtrent verlening van een vergunning, is op de aanvraag ervan paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 3. Op de aanvraag om een vergunning, ingesteld bij een verordening of ter uitvoering van een beschikking als bedoeld in artikel 249 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn.

Staatsblad 2009 571 1

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 december 2009 en vervalt met ingang van 1 januari 2012. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 27 december 2009, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2009 Beatrix

De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Economische Zaken, M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de vierentwintigste december 2009

De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Minis-terie van Justitie.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in de Staatscourant.

STB12842 ISSN 0920 - 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 2009

Staatsblad 2009 571 2

BIJLAGE

UITGEZONDERDE VERGUNNINGSTELSELS

 1. Vergunningstelsels die zijn uitgezonderd vanwege dwingende redenen van algemeen belang

  Ministerie van Justitie

  1. Artikel 2, eerste lid en tweede lid, van de Advocatenwet. 2. Artikelen 9a, 9aa en 9b van de Advocatenwet. 3. Artikel 12, eerste en vierde lid van de Advocatenwet. 4. Artikel 4, onderdeel c juncto artikel 5, juncto artikel 6 van de Samenwerkingsverordening 1993, juncto artikel 28 van de Advocatenwet. 5. Artikel 7 van de Samenwerkingsverordening 1993 juncto artikel 28 van de Advocatenwet. 6. Artikel 9, tweede lid, van de Samenwerkingsverordening 1993 juncto artikel 28 van de Advocatenwet. 7. Artikel 4, eerste lid, van de Stageverordening 1988 juncto artikel 4, eerste lid, van de Stageverordening 2005, juncto artikel 28 van de Advocatenwet. 8. Artikel 4, tweede lid, van de Stageverordening 1988 juncto artikel 4, tweede lid, van de Stageverordening 2005, juncto artikel 28 van de Advocatenwet. 9. Artikel 10, tweede lid, van de Stageverordening 1988 juncto artikel 10, tweede lid, van de Stageverordening 2005, juncto artikel 28 van de Advocatenwet. 10. Artikel 4, vierde lid, van de Verordening op de praktijkrechtspersoon juncto artikel 28 van de Advocatenwet. 11. Artikel 2, 3 en 4 van de Wet beëdigde tolken en vertalers. 12. Artikel 2, 3b, en 4 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 13. Artikel 5, vierde lid, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 14. Artikel 7, eerste lid, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 15. Artikel 7, tweede en derde lid, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 16. Artikel 9, derde lid, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 17. Artikel 10, eerste lid, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 18. Artikel 20, tweede lid, van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 19. Artikel 7, eerste en tweede lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken.

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  1. Artikel 45 van de Wet van 23 december 1988, tot vervanging van de Monumentenwet (Monumentenwet 1988).

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  1. Artikel 3.3.2, derde lid, onderdeel a, van het Vuurwerkbesluit juncto artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer. 2. Bijlage 1, voorschrift 5.2 en bijlage 2, voorschrift 1.5 van het Vuurwerkbesluit juncto artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer. 3. Bijlage 1, voorschrift 5.3 en bijlage 2, voorschrift 1.6 van het Vuurwerkbesluit juncto artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer. 4. Artikel 11h, derde lid, Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen juncto artikel 11.2 Wet milieubeheer.

  Staatsblad 2009 571 3

  5. Artikel 12, eerste lid, van het Besluit handel in emissierechten juncto artikel 16.14, derde lid, van de Wet milieubeheer. 6. Artikel 17, eerste lid, van de Regeling monitoring handel in emissierechten juncto artikelen 9 en 16 van het Besluit handel in emissierechten juncto artikel 16.12, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer. 7. Artikel 47, eerste lid, van de Regeling monitoring handel in emissierechten juncto artikelen 9 en 16 van het Besluit handel in emissierechten juncto artikel 16.12, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer. 8. Artikel 15 van de Kernenergiewet. 9. Artikelen 22, vierde lid, en 33, vierde lid, van de Kernenergiewet. 10. Artikel 8, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming juncto artikel 16 van de Arbeidsomstandighedenwet. 11. Artikelen 4, eerste en zevende lid, 7a, eerste lid, 12, derde lid, 23, eerste en tweede lid, 24, 25, eerste lid, 31, derde lid, 35, eerste lid, 37, eerste, zesde, zevende en achtste lid, 88, eerste lid, 91, tweede lid, 101, 107 en 123 van het Besluit stralingsbescherming juncto artikelen 28, 29, eerste lid, 30, 31, 32, eerste en vierde lid, 34, 35, 37, eerste lid, 37a, 38a, 67 69, vierde en vijfde lid, 69a, 69b, 73 en 76 van de Kernenergiewet. 12. Artikel 21, vierde lid, en 42, derde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen juncto artikelen 21 en 73 van de Kernenergiewet. 13. Artikel 30b, vijfde lid, van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A juncto artikelen 8.40, 8.41, 8.42 en 8.42a van de Wet milieubeheer. 14. Artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken juncto artikel 8, achtste lid, van de Woningwet. 15. Voorschriften 1.2, 2.1 tot en met 2.6, 3.2, 3.3, 3.5 en 3.6 van bijlage I, van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer juncto artikelen 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer. 16. Artikel 3.10, tweede lid, van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer juncto artikel 3.12, achtste lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer juncto artikelen 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer. 17. Artikel 3.14, tweede lid, van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer juncto artikel 3.14, vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer juncto artikelen 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer. 18. Artikel 3.20, derde lid, onderdeel a, en artikel 4.80, derde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer juncto artikelen 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer. 19. Artikel 4.18, vierde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer juncto artikelen 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer. 20. Artikel 8, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998 juncto artikel 64 van de Wet bodembescherming. 21. Artikel 1.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

  Ministerie van Verkeer en Waterstaat

  1. Artikel 52, zesde lid, van het Mijnbouwbesluit. 2. Regeling verkeersregelaars 2009, artikelen 2 a en b, 5, 6,7 en 8.

  Ministerie van Economische Zaken

  1. Artikelen 1 tot en met 9 van de Wet ruimtevaartactiviteiten. 2. Artikelen 25 tot en met 30 en artikel 32 van de Mijnbouwwet. 3. Artikel 63, derde lid, van het Mijnbouwbesluit. 4. Artikel 49, eerste lid, onderdeel f, van de Mijnbouwwet juncto artikel 94 van het Mijnbouwbesluit. 5. Artikel 23a en 23b van de Rijksoctrooiwet 1995. 6. Artikel 51, vijfde lid, van het Mijnbouwbesluit.

  Staatsblad 2009 571 4

  7. Artikel 49, eerste lid, onderdeel d juncto tweede lid, onderdeel b, van de Mijnbouwwet juncto artikel 23, tweede lid, van het Mijnbouwbesluit juncto artikel 2.2.4, derde lid, van de Mijnbouwregeling. 8. Artikelen 18 en 19 van de Handelsregisterwet 2007.

  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  1. Artikelen 107 juncto 61 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 2. Artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren juncto artikelen 2 tot en met 5 van de Regeling doden van dieren. 3. Artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren juncto artikel 3, eerste lid, van het Besluit voortplantingstechnieken. 4. Artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren juncto artikel 5, eerste en tweede lid, van het Besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT