Besluit van 24 juni 1998 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 66a van de Algemene nabestaandenwet (Besluit ex artikel 66a ANW)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1998

378

Besluit van 24 juni 1998 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 66a van de Algemene nabestaandenwet (Besluit ex artikel 66a ANW)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1998, nr. SV/VP/98/1862a;

Gelet op artikel 66a, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet; De Raad van State gehoord (advies van 11 mei 1998, nr. W12.98.0154); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 1998, nr. SV/VP/98/2215;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Definities.

In dit besluit wordt verstaan onder: a. ANW: Algemene nabestaandenwet; b. persoon: een persoon die voldoet aan artikel 66a, tweede lid, van de ANW; c. echtgenoot: de echtgenoot die verzekerd is op grond van de ANW; d. verzekeraar: een verzekeraar die: 1°. in het bezit is van de op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 vereiste vergunning of heeft voldaan aan de op grond van de artikelen 37 of 38 van die wet vereiste procedure met betrekking tot een bijkantoor in Nederland; of

  1. heeft voldaan aan de procedure, bedoeld in de artikelen 111, eerste lid, onderdelen a tot en met c, of tweede lid, 113, eerste of vierde lid, 116, eerste lid, onderdelen a tot en met c, of derde lid of 118, tweede of vijfde lid van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 indien het de aldaar bedoelde dienstverlening naar Nederland betreft; e. onverzekerbaar: onverzekerbaar als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

Onverzekerbaar.

Voor de toepassing van dit besluit is onverzekerbaar de echtgenoot: a. die gelet op zijn gezondheidstoestand bij een verzekeraar niet kan worden verzekerd voor een uitkering bij zijn overlijden ten gunste van de persoon; b. op wiens leven gelet op zijn gezondheidstoestand door een persoon

Staatsblad 1998 378 1

geen verzekering voor een uitkering bij overlijden van die echtgenoot kan worden afgesloten bij een verzekeraar; c. die gelet op zijn gezondheidstoestand bij een verzekeraar wel kan worden verzekerd voor een uitkering bij zijn overlijden ten gunste van de persoon doch voor een premie die per maand ten minste twee en een half maal hoger is dan de premie die bij dezelfde verzekeraar voor de echtgenoot van toepassing zou zijn indien zijn gezondheidstoestand niet in aanmerking zou zijn genomen; of d. op wiens leven gelet op zijn gezondheidstoestand door een persoon wel een verzekering voor een uitkering bij overlijden van die echtgenoot kan worden afgesloten bij een verzekeraar doch voor een premie die per maand ten minste twee en een half maal hoger is dan de premie die bij dezelfde verzekeraar voor de echtgenoot van toepassing zou zijn indien zijn gezondheidstoestand niet in aanmerking zou zijn genomen.

Artikel 3

Bevoegdheid tot melding bij de Bank.

  1. De persoon wiens echtgenoot onverzekerbaar is of de echtgenoot die onverzekerbaar is, is bevoegd zich uiterlijk op 31 maart 1999 bij de Bank aan te melden. 2. De aanmelding geschiedt via een door de Bank beschikbaar gesteld aanmeldingsformulier. 3. Bij de aanmelding wordt een mededeling van een verzekeraar overgelegd waaruit blijkt dat de echtgenoot onverzekerbaar is. 4. De Bank stelt vast of de persoon en de echtgenoot aan de artikelen 1, 2 en 3, eerste, tweede en derde lid, voldoen.

Artikel 4

Betaling van de bijdrage.

  1. Nadat de Bank heeft vastgesteld dat de persoon en de echtgenoot aan de artikelen 1, 2 en 3, eerste, tweede en derde lid voldoen, wordt de persoon na het overlijden van de echtgenoot aangemerkt als geboren voor 1 janauri 1950 mits de persoon of de echtgenoot vanaf 1 juli 1999 tot de eerste dag van de maand volgend op de dag van het overlijden van de persoon of van de echtgenoot, een maandelijks verschuldigde bijdrage aan de Bank heeft betaald. 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de hoogte van de aan de Bank verschuldigde bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd met het percentage waarmee het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand oktober daaraan voorafgaand afwijkt van het prijsindexcijfer waarop de laatste vaststelling van de bijdrage is gebaseerd. 3. Geen restitutie vindt plaats van betaalde bijdragen die betrekking hebben op de periode tot de eerste dag van de maand volgend op de dag van overlijden van de echtgenoot.

Artikel 5

Niet aangemerkt als geboren voor 1 januari 1950.

  1. Indien de bijdrage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, na een door de Bank vastgestelde termijn niet of niet geheel is betaald, wordt de persoon vanaf de dag dat de daarover verschuldigde bijdrage niet is betaald, niet langer aangemerkt als geboren voor 1 januari 1950. 2. De Bank kan, in afwijking van het eerste lid, de termijn verlengen of opnieuw vaststellen, indien de toepassing ervan zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Staatsblad 1998 378 2

Artikel 6

Bevoegdheid tot betalen bijdrage door persoon na overlijden echtgenoot.

Indien op de dag van het overlijden van de echtgenoot de verschuldigde bijdrage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, niet of niet geheel is betaald wordt de persoon door de Bank, uiterlijk tot de door de Bank op grond van artikel 5 vastgestelde termijn is verstreken, in de gelegenheid gesteld de bijdrage alsnog te voldoen.

Artikel 7

Vergoeding aan verzekeraars.

  1. Nadat de Bank heeft vastgesteld dat de persoon en de echtgenoot aan de voorwaarden van dit besluit voldoen, ontvangt een verzekeraar die de echtgenoot aan een medisch onderzoek heeft onderworpen en heeft bepaald dat de echtgenoot onverzekerbaar is, van de Bank een vergoeding in de kosten verbonden aan dat onderzoek. 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de hoogte van de aan een verzekeraar te betalen vergoeding.

Artikel 8

Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het bij koninklijke boodschap van 23 februari 1998 ingediende voorstel van wet houdende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT