Besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële regels Wft en enige andere besluiten in verband met implementatie van richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)

 
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële regels Wft en enige andere besluiten in verband met implementatie van richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 februari 2013, nr.FM/2013/310 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten; Gelet op de artikelen 2:66, eerste lid, 2:67b, eerste, tweede en negende lid, 2:69a, vierde en achtste lid, 2:121c, negende lid, 2:121d, negende lid, 2:121e, eerste lid, 2:121g, eerste lid, artikel 3:17, tweede lid, aanhef en onderdeel c, 3:53, derde lid, 3:57, tweede en zesde lid, 3:57, 3:63, tweede lid, 3:67, vierde lid, onderdeel a, 3:72, vijfde lid, 3:74c, 4:11, derde en vierde lid, 4:14, tweede lid, 4:16, derde lid, 4:25, eerste lid, 4:26, negende lid, 4:37c, negende lid, 4:37e, derde lid, 4:37f, derde lid, 4:37g, tweede lid, 4:37h, tweede lid, 4:37i, derde lid, 4:37k, tweede, derde en zesde lid, 4:37l, vierde lid, 4:37m, tweede lid, 4:37n, 4:37o, zesde lid, 4:37p, 4:37t, eerste lid, 5:19a en 5:25c van de Wet op het financieel toezicht; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 april 2013, no. W06.13.0042/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 1 juli 2013, BR FM 2013-1075 M; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In de alfabetische volgorde wordt een definitie ingevoegd, luidende: prime broker:

een entiteit als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel af, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen;. 2. In subonderdeel 2 van de definitie van complex product wordt na «beleggingsinstelling» ingevoegd: of icbe. 3. De definitie van essentiële beleggersinformatie komt te luiden: essentiële beleggersinformatie:

een kort document waarin informatie over de in artikel 66a, eerste lid, genoemde onderwerpen is weergegeven met betrekking tot rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe. 4. In de definitie van financiële bijsluiter wordt na «beleggingsinstelling» ingevoegd: of icbe. 5. In de definitie van gelieerde partij wordt «beheerder, beleggingsmaatschappij of bewaarder» telkens vervangen door: beheerder van een icbe, maatschappij voor collectieve belegging in effecten of bewaarder van een icbe. 6. In de definitie van op- en afslagen wordt «beleggingsinstelling» vervangen door: icbe. 7. In de definitie van retourprovisie wordt «beleggingsinstelling» vervangen door: icbe. B Het opschrift van paragraaf 4.1. komt te luiden:

§ 4.1. Beleggingsinstellingen, icbe’s, hun beheerders, hun bewaarders, en pensioenbewaarders

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 4:11, derde en vierde lid, en 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de wet

C In de artikelen 17, 18 en 19 wordt de zinsnede «beheerder, beleggingsinstelling, bewaarder» telkens vervangen door: beheerder van een icbe, bewaarder van een icbe, icbe. D In artikel 20 wordt de zinsnede «beheerder, beleggingsmaatschappij, bewaarder» vervangen door: beheerder van een icbe, bewaarder van een icbe, maatschappij voor collectieve belegging in effecten. E In de artikelen 21 en 22 wordt «beleggingsinstelling» telkens vervangen door: beleggingsinstelling of icbe. F In artikel 30, eerste lid, aanhef, wordt «beheerder, beleggingsinstelling, beleggingsonderneming, bewaarder of pensioenbewaarder» vervangen door: beheerder van een icbe, icbe, beleggingsonderneming, bewaarder van een icbe of pensioenbewaarder. G In paragraaf 5.1 wordt voor artikel 30 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 29a

De bedrijfsvoering van een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling voldoet aan de ingevolge artikel 18 van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen gestelde eisen. H Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «beheerder of een beleggingsonderneming» vervangen door «beleggingsonderneming of beheerder van een icbe» en wordt «beleggingsinstellingen» vervangen door: icbe’s. 2. In het tweede lid wordt «instelling voor collectieve belegging in effecten» vervangen door: icbe. I Artikel 31c wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten» vervangen door: beleggingsonderneming of beheerder van een icbe. 2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «instellingen voor collectieve belegging in effecten» vervangen door: icbe’s. J In artikel 31d, eerste lid, wordt «instelling voor collectieve belegging in effecten» telkens vervangen door: icbe. K Na artikel 33 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 33a

  1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling voert met betrekking tot de beleggingsinstellingen die hij beheert, beleid gericht op het beheersen van risico’s die de in artikel 4:14, tweede lid, onderdeel c, aanhef, van de wet bedoelde belangen kunnen schaden. 2. De beheerder beschikt over procedures en maatregelen die waarborgen dat wordt voldaan aan de ingevolge artikel 15, eerste, tweede, derde en vijfde lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen gestelde voorwaarden die met het oog op de in het eerste lid bedoelde belangen worden gesteld. L Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, wordt «beheerder» telkens vervangen door «beheerder van een icbe», «beleggingsinstelling» telkens vervangen door «icbe», wordt «bewaarder» vervangen door «bewaarder van een icbe» en wordt «beleggingsmaatschappij» vervangen door: maatschappij voor collectieve belegging in effecten. 2. In het derde lid wordt «instelling voor collectieve belegging in effecten» vervangen door: icbe. 3. In het vierde lid wordt «beheerder» vervangen door «beheerder van een icbe» en wordt «beleggingsinstelling» vervangen door: icbe. M In de artikelen 34a tot en met 34d, 35a, 35c en 35d wordt «instelling voor collectieve belegging in effecten» telkens vervangen door: icbe. N In artikel 35b wordt «instelling voor collectieve belegging in effecten» telkens vervangen door «icbe» en wordt in het tweede lid «instellingen voor collectieve belegging in effecten» vervangen door: icbe’s. O In artikel 35e wordt «beheerder of beleggingsonderneming» telkens vervangen door: beleggingsonderneming of beheerder van een icbe. P In artikel 35f, onderdeel b, wordt «instellingen voor collectieve belegging in effecten» vervangen door: icbe’s. Q In artikel 36, onderdeel a, wordt «beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten» vervangen door «beheerders van icbe’s» en «instellingen voor collectieve belegging in effecten met zetel in een andere lidstaat» vervangen door: icbe’s met zetel in een andere lidstaat. Verder wordt na «bewaarders» ingevoegd: van icbe’s. R Na artikel 37 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

    Artikel 37a

  2. Uitbesteding van werkzaamheden in een door een Nederlandse beheerder beheerde beleggingsinstelling door een beheerder of een derde is slechts toegestaan, indien wordt voldaan aan de ingevolge artikel 20 van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen gestelde eisen. 2. Een bewaarder neemt bij de uitbesteding aan een derde van taken die hij ten behoeve van een beleggingsinstelling verricht de ingevolge artikel 21, elfde en zeventiende lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen gestelde regels in acht. S Artikel 38 komt te luiden:

    Artikel 38

  3. Indien een beheerder van een icbe of bewaarder van een icbe in het kader van het beheer van een icbe onderscheidenlijk in het kader van de bewaring van de activa van een icbe een of meer werkzaamheden uitbesteedt: a. is de derde op ieder door de beheerder van de icbe, de door de beheerder beheerde maatschappij voor collectieve belegging in effecten of de bewaarder van de icbe gewenst moment in staat verantwoording af te leggen over de door hem uitgevoerde werkzaamheden en de beheerder van de icbe, de door de beheerder beheerde maatschappij voor collectieve belegging in effecten of de bewaarder van de icbe daar inzicht in te bieden; b. kan de beheerder van de icbe of de bewaarder van de icbe te allen tijde instructies omtrent de uitvoering van de werkzaamheden geven aan de derde en kan hij de uitbesteding met onmiddellijke ingang beëindigen indien dit in het belang van de beleggers is; en c. is de derde, gelet op de aard van de opdracht, aantoonbaar in staat om de opdracht in overeenstemming met de wet te vervullen. 2. Een beheerder van een icbe besteedt het bepalen van het beleggingsbeleid van een icbe niet uit. 3. Iedere overeenkomst die een beheerder van een icbe of een bewaarder van een icbe aangaat in het kader van het uitbesteden van het beheer van een icbe onderscheidenlijk in het kader van de bewaring van de activa van een icbe, wordt schriftelijk vastgelegd. T Artikel 38a wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten» telkens vervangen door «beheerder van een icbe» en wordt «instelling voor collectieve belegging in effecten» telkens vervangen door: icbe. 2. De aanhef van het tweede lid komt te luiden: Een beheerder van een icbe die het beheer van een icbe uitbesteedt draagt er zorg voor dat: . Voorts wordt «beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten» telkens vervangen door «beheerder van een icbe» en wordt «instelling voor collectieve belegging in effecten» telkens vervangen door: icbe. U Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT