Wet van 23 mei 2011 tot wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen

Wet van 23 mei 2011 tot wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de waterschappen een bijdrage leveren aan de bekostiging van verbetering van primaire waterkeringen, en dat met het oog op een efficiëntere toedeling van taken de voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten aan hen wordt overgedragen, en dat het daarom noodzakelijk is enige voorzieningen te treffen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Waterwet wordt als volgt gewijzigd:ANa artikel 3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.2

A.

Het waterschap draagt zo goed mogelijk zorg voor het voorkomen van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten. BIn artikel 7.1, eerste lid, worden in de alfabetische rangschikking de volgende definities ingevoegd:gebouwde onroerende zaak:

gebouwde onroerende zaak als bedoeld in artikel 117, eerste lid, onder d, van de Waterschapswet; ingezetene:

ingezetene als bedoeld in artikel 116, onder a, van de Waterschapswet. CHet opschrift van hoofdstuk 7, paragraaf 5, komt te luiden:

§ 5 Financiering en bekostiging maatregelen primaire waterkeringen Artículos 2 a 5

DNa artikel 7.23 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 7.24
  1. Ter bestrijding van de kosten verbonden aan de uitvoering van maatregelen als bedoeld in artikel 7.23, eerste lid, is een waterschap een jaarlijkse bijdrage aan Onze Minister verschuldigd. 2. De jaarlijkse bijdrage wordt berekend volgens de formule:

B = 40,5 × 106 (I/IT + WG/WGT), waarin

B voorstelt: de te berekenen bijdrage in euro’s;

I voorstelt: het aantal ingezetenen in het gebied van het waterschap op de peildatum;

IT voorstelt: het aantal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT