Besluit van 12 juli 2012, houdende regels ten uitvoering van de implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 12 juli 2012, houdende regels ten uitvoering van de implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 april 2012, nr. WJZ / 12047118); Gelet op artikel 9 van richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en artikel 9 van richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en de artikelen 10Aa, zevende lid, en 10b, vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998, en 2b, zesde lid, 2c, vijfde lid, en 9b, tweede lid, van de Gaswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 mei 2012, nr. W15.12.0120/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 juli 2012, nr. WJZ / 12062418); Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1
  1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. interconnector-beheerder elektriciteit of gas:

een interconnector-beheerder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder at, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 2b van de Gaswet; b. zeggenschap:

rechten, overeenkomsten of andere middelen die, afzonderlijk of tezamen, met inachtneming van alle feitelijke of juridische omstandigheden, het mogelijk maken een beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming, met name: 1°. eigendoms- of gebruiksrechten op alle vermogensbestanddelen van een onderneming of delen daarvan; 2° rechten of overeenkomsten die een beslissende invloed verschaffen op de samenstelling, het stemgedrag of de besluiten van de organen van een onderneming. 2. In dit besluit wordt onder enig recht in ieder geval verstaan het recht om stemrechten uit te oefenen, de bevoegdheid om leden aan te wijzen van de Raad van Bestuur, de raad van toezicht of een rechtspersoon die het bedrijf juridisch vertegenwoordigt of het hebben van een meerderheidsaandeel.

§ 2. Onafhankelijkheidseisen landelijke netbeheerders en interconnector-beheerders

Artikel 2
  1. Natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen oefenen geen directe of indirecte zeggenschap uit over een rechtspersoon of vennootschap die elektriciteit of gas produceert, levert of daarin handelt en, gelijktijdig, directe of indirecte zeggenschap of enig recht uit over de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, een interconnector-beheerder elektriciteit of gas, of diens netten. 2. Natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen oefenen geen directe of indirecte zeggenschap uit over de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, een interconnector-beheerder elektriciteit of gas, of diens netten en, gelijktijdig, directe of indirecte zeggenschap of enig recht uit over een rechtspersoon of vennootschap die elektriciteit of gas produceert, levert of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT