Overige fiscale maatregelen 2019

Abbreviated LabelGeen
CourtFinanciën
Subject MatterBelastingrecht

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2019 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen of technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Registratiewet 1970.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel VIII

[Red: Wijizgt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Conjunctuurwet.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2018.]

Artikel XVIa

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2018.]

Artikel XVII
  • 1 Artikel XII, onderdeel C, is uitsluitend van toepassing op onverplichte handelingen die zijn verricht op of na 18 september 2018, 15.15 uur.

  • 2 Artikel XII, onderdeel D, is uitsluitend van toepassing op schenkingen die tot stand zijn gekomen op of na 18 september 2018, 15.15 uur.

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XIX

Deze wet treedt in werking met ingang van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT