Besluit van 25 juni 1998 tot wijziging van het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994, in verband met het hanteren van een ander basisjaar

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1998

383

Besluit van 25 juni 1998 tot wijziging van het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994, in verband met het hanteren van een ander basisjaar

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 mei 1998, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/VP/98/2179a;

Gelet op artikel 13, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet; De Raad van State gehoord (advies van 26 mei 1998, No. W12.98.0202); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 1998, Directie Sociale Verzekeringen, SV/VP/98/2441;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 1 van het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 19941 wordt de zinsnede «de afgeleide consumptieprijsindex-Werknemers Laag reeks (1990=100)» vervangen door: de afgeleide consumptieprijsindex-Werknemers Laag reeks (1995=100).

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1998.

Staatsblad 1998 383 1

1 Stb. 1994, 603.

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave

Uitgegeven de dertigste juni 1998

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

STB4341 ISSN 0920 - 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 1998

Staatsblad 1998 383 2

NOTA VAN TOELICHTING

In het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994 is geregeld wat onder het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT