Besluit van 1 oktober 2003 tot wijziging van het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994 in verband met het hanteren van een andere reeks

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2003

380

Besluit van 1 oktober 2003 tot wijziging van het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994 in verband met het hanteren van een andere reeks

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/03/52011;

Gelet op artikel 13, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet; De Raad van State gehoord (advies van 15 augustus 2003, No. W12.03.0290/IV); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 september 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/03/65693;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 1 van het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 19941 wordt de zinsnede «de afgeleide consumptieprijsindex-Werknemers Laag reeks (1995=100)» vervangen door: de consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleide reeks 2000 = 100).

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

Staatsblad 2003 380 1

1 Stb. 1994, 603, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 juni 1998, Stb. 383.

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Minis-terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 11 november 2003 nr. 218.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 oktober 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte

Uitgegeven de veertiende oktober 2003

De Minister van Justitie, J. P. H. Donner

STB8070 ISSN 0920 - 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 2003

Staatsblad 2003 380 2

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit begripsomschrijving prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 1994 in verband met een wijziging van de als prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie te hanteren reeks.

Artikel I

Met ingang van 1 januari 2003 is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met een nieuwe reeks van de consumentenprijsindex (CPI). Tot...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT