Besluit van 27 juni 2011, houdende tijdelijke wijziging van de relatieve bevoegdheid van rechtbanken bij de procedure inzake het Europees betalingsbevel en bij rijksbelastingzaken (Besluit tijdelijke aanwijzing bevoegde rechtbanken)

Besluit van 27 juni 2011, houdende tijdelijke wijziging van de relatieve bevoegdheid van rechtbanken bij de procedure inzake het Europees betalingsbevel en bij rijksbelastingzaken (Besluit tijdelijke aanwijzing bevoegde rechtbanken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 6 juni 2011, nr. 5699044/11/6, Gelet op de artikelen 108a en 268a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 27, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2011, nr. W03.11.0216/II); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2011, nr. 5700312/11/6; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de behandeling van verzoeken om een Europees betalingsbevel als bedoeld in artikel 7 van de verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PbEU L 399) is de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd.

Artikel 2

Voor de behandeling van beroepen als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is de rechtbank te Arnhem bevoegd, indien: a. de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in de provincie Flevoland heeft, of b. de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft en het bestuursorgaan zijn zetel heeft in de provincie Flevoland.

Artikel 3
  1. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen III, onderdelen G en L, en VIII van de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie in werking treden. 2. Dit besluit vervalt twee jaar na het in het eerste lid bedoelde tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een eerder tijdstip worden vastgesteld waarop artikel 1 onderscheidenlijk artikel 2 vervalt.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke aanwijzing bevoegde rechtbanken.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot ’s-Gravenhage, 27 juni 2011 Beatrix De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

    Via de Evaluatiewet modernisering rechterlijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT