Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019 (01-04-2020)

Coming into Force01 Abril 2020
CitationReparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019
Record Numberjci1.3:c:BWBR0043063&z=2020-04-01&g=2020-04-01

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2022.]
Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Rijkswet van 18 december 2019 tot wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in enkele rijkswetten op het terrein van Justitie en Veiligheid wijzigingen van wetstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in verband met wijzigingen in andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Rijkswet op het Nederlanderschap.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wijzigingsrijkswet Rijkswet op het Nederlanderschap (intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid) (Stb. 2017, 52).]

Artikel VII

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet militair tuchtrecht.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Rijksoctrooiwet 1995.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.]

Artikel Xa

[Red: Wijzigt het Reglement voor de Gouverneur van Aruba.]

Artikel Xb

[Red: Wijzigt het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao.]

Artikel Xc

[Red: Wijzigt het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, en deze wet.]

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT