Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2003

261

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 april 2003, kenmerk VGB/VBL 2369966, handelende in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op op de artikelen 1, 2 en 4 van richtlijn nr. 85/73/EEG van de Raad van de Europese Unie van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en veterinaire controles zoals bedoeld in de richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG en 91/496/EEG (gewijzigd en gecodificeerd) (PbEG 1996, L 162) en op de artikelen 13 en 33 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 2003, nr. W13.03.0148/ III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport van 3 juni 2003, VGB/VBL 2382013, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder: 1. a. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit bedoeld in het Besluit organisatie VWA; b. richtlijn nr. 85/73/EEG: richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en veterinaire controles zoals bedoeld in de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG en 91/496/EEG (gewijzigd en gecodificeerd) (PbEG 1996, L 162); c. richtlijn nr. 97/78/EG: richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG 1998, L 24); d. richtlijn nr. 91/492/EEG: richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de

Staatsblad 2003 261 1

produktie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (PbEG L 268); e. richtlijn nr. 91/493/EEG: richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van visserijprodukten (PbEG L 268); f. richtlijn nr. 96/23/EG: richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in produkten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (PbEG L 125); g. belanghebbende bij de lading: natuurlijke of rechtspersoon die overeenkomstig de voorschriften van verordening nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek verantwoordelijk is voor het verloop van de in die verordening bedoelde situaties waarin de partij kan verkeren, alsmede de in artikel 5 van die verordening bedoelde vertegenwoordiger, die de verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de gevolgen van de door richtlijn nr. 97/78/EG voorgeschreven controles; h. keuringsdierenarts: bevoegde, door de VWA met de keurings- of controlewerkzaamheden belaste dierenarts; i. assistent: door de VWA met de werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een keuringsdierenarts; j. kringdirecteur: door de VWA aangewezen directeur van de kring waar de keuring of controle plaatsvindt of diens gemachtigde; k. openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur; l. startcontrole: controle die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één inrichting op één plaats wordt verricht; m. kwartier: spanne tijds van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan controles, met uitzondering van reistijd; n. visserijproducten: zee- of zoetwaterdieren of delen daarvan, kuit en hom daaronder begrepen, met uitzondering van in het water levende zoogdieren en kikkers; o. aquacultuurproducten: visserijproducten die onder door de mens gecontroleerde omstandigheden uit eieren worden voortgebracht en opgekweekt totdat ze als eetwaar in de handel worden gebracht, zee- en zoetwatervis of zee- en zoetwaterschaaldieren die in het juveniele stadium in hun natuurlijke milieu zijn gevangen en zijn opgekweekt tot ze de gewenste maat hebben bereikt om voor menselijke consumptie te worden afgezet, met uitzondering van vis en schaaldieren van voor de handel geschikte maat, die zijn gevangen in hun natuurlijke milieu en levend zijn gehouden om op een later tijdstip te worden verkocht en die in visvijvers alleen in leven worden gehouden en waarbij niet wordt getracht om hun maat of gewicht te doen toenemen; p. tweekleppige weekdieren: zijnde plaatkieuwige weekdieren als bedoeld in richtlijn nr. 91/492/EEG; q. partij visserijproducten: een hoeveelheid visserijproducten die is verkregen onder praktisch identieke omstandigheden; r. aanvoerder: degene die een partij visserijproducten aanlandt; s. veterinaire voedingsmiddelen: visserijproducten, tweekleppige weekdieren, melk en melkproducten, slakken, kikkerbillen, honing en eiproducten; t. invoer: het in het vrije verkeer brengen van veterinaire voedingsmiddelen alsmede het voornemen tot het in het vrije verkeer brengen van veterinaire voedingsmiddelen in de zin van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek (PbEG L 302).

Staatsblad 2003 261 2

  1. Dit besluit is niet van toepassing op visserijproducten die afkomstig zijn van een lidstaat van de Europese Unie, die aldaar een controle hebben ondergaan als bedoeld in hoofdstuk V, deel II, van de bijlage van richtlijn nr. 91/493/EG en waarvoor kan worden aangetoond dat de retributie voor de desbetreffende controle, bedoeld in Bijlage A, hoofdstuk III, Afdeling I, punt 1. a), van richtlijn nr. 85/73/EEG, in die lidstaat is verschuldigd.

Artikel 2
  1. De belanghebbende bij de lading is aan de VWA een retributie verschuldigd voor een op grond van artikel 2 van de Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) voorgeschreven controle van veterinaire voedingsmiddelen afkomstig uit derde landen de op Neder-lands grondgebied worden gebracht met bestemming invoer en die plaatsvindt overeenkomstig artikel 4 of 9 van richtlijn nr. 97/78/EG. 2. De retributie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt: a. € 0,0090 per kg, met dien verstande dat voor elke te controleren partij veterinaire voedingsmiddelen ten minste € 54,66 en maximaal € 420,56 in rekening wordt gebracht, indien de controle plaatsvindt overeenkomstig artikel 4 of 9, eerste lid, onderdeel b, onder iii, van richtlijn nr. 97/78/EG, of b. € 30,00 per startcontrole, verhoogd met € 15,00 per kwartier voor iedere assistent en met € 20,00 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de controle is belast, indien de controle plaatsvindt overeenkomstig artikel 9, eerste lid, onderdeel b, onder ii, van richtlijn nr. 97/78/EG. 3. In afwijking van het tweede lid, onder a, bedraagt de maximale retributie voor een te controleren partij visserijproducten, die vervoerd en aangeboden worden als stukgoederen: a. € 600 per schip met een lading visserijproducten tot 500 ton, b. € 1200 per schip met een lading visserijproducten tot 1000 ton, c. € 2400 per schip met een lading visserijproducten tot 2000 ton, d. € 3600 per schip met een lading visserijproducten tot 3000 ton. 4. In afwijking van het tweede lid, onder a, en het derde lid, is voor de controle van veterinaire voedingsmiddelen afkomstig uit een derde land waarmee de Europese Unie een gelijkwaardigheidovereenkomst heeft afgesloten een retributie verschuldigd, die is vastgesteld in de desbetreffende overeenkomst. 5. Onverminderd het eerste tot en met vierde lid, is de belanghebbende bij de lading aan de VWA een retributie verschuldigd voor een op grond van artikel 22 of 24 van richtlijn nr. 97/78/EG genomen maatregel, indien het betreft een aangepaste controle van veterinaire voedingsmiddelen afkomstig uit derde landen die op Nederlands grondgebied worden gebracht als bedoeld in die artikelen. 6. De hoogte van de retributie, bedoeld in het vijfde lid, komt overeen met de werkelijke kosten van de controle op bepaalde stoffen of residuen van die stoffen, waarop op grond van de in het vijfde lid genomen maatregel moet worden gecontroleerd, met inbegrip van de administratiekosten, de loonkosten en de sociale premies van de met de controle belaste personen van de VWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

Artikel 3
  1. De belanghebbende bij de lading is aan de VWA een retributie verschuldigd voor een op grond van artikel 2, van de Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) voorgeschreven controle van veterinaire voedingsmiddelen afkomstig uit derde landen die op Neder-lands grondgebied worden gebracht en bestemd zijn voor daarvoor naar een derde land of voor zeevervoermiddelen als proviand.

    Staatsblad 2003 261 3

  2. De retributie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 30,00 per startcontrole, verhoogd met € 15,00 per kwartier voor iedere assistent en met € 20,00 per kwartier voor iedere keuringsdierenarts die met de controle is belast.

Artikel 4
  1. Aan de VWA is een retributie verschuldigd voor werkzaamheden in verband met de behandeling van een op grond van artikel 2 van de Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) ingediende aanvraag tot goedkeuring als handelaar als bedoeld in artikel 13, eerste...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT