Rijkswet van 29 september 2021, houdende jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Rijkswet van 29 september 2021, houdende jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 29 september 2021Willem-AlexanderDe Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, T.J.A.M. de Bruijn

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Begrotingsstaat

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (Slotwet) bedragen x EUR 1.000)

(1)

(2)

(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting

Verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

TOTAAL

2.888.779

3.079.086

79.288

2.155.996

– 87.460

– 10.500

651.405

157.305

– 2.163

Beleidsartikelen

2.888.779

3.079.086

79.288

2.155.996

– 87.460

– 10.500

651.405

157.305

– 2.163

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

524.896

540.518

6.373

28.159

– 10.805

0

177.690

11.296

0

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

604.880

753.477

370.557

– 20.198

174.219

9.350

3

Sociale vooruitgang

1.366.461

764.679

8...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT