Rijkswet van 29 september 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Rijkswet van 29 september 2021 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 29 september 2021Willem-AlexanderDe Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. GrapperhausWijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

11.172.607

11.393.366

921.285

286.231

257.764

1.930

Beleidsartikelen

10.296.073

10.516.832

889.535

208.762

180.295

– 40.500

1

Versterkte internationale rechtsorde

105.376

126.449

35.411

5.183

2

Veiligheid en stabiliteit

267.823

283.038

1.242

– 9.966

– 20.675

0

3

Effectieve Europese samenwerking

9.871.674

10.053.535

817.219

163.168

177.137

0

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

51.200

53.810

71.074

20.149

18.650

– 40.500

Niet-beleidsartikelen

876.534

876.534

31.750

77.469

77.469

42.430

5

Geheim

0

0

0

0

0

0

6

Nog onverdeeld

4.255

4.255

– 3.285

– 3.285

7

Apparaat

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT