Rijkswet van 29 september 2021, houdende jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

Rijkswet van 29 september 2021, houdende jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van bet Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van bet onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 29 september 2021Willem-AlexanderDe Minister van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. GrapperhausWijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting

Verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

TOTAAL

10.084.850

10.358.509

787.390

230.479

212.198

19.875

801.606

748.253

75.580

Beleidsartikelen

9.261.997

9.535.656

745.940

151.104

132.823

7.075

855.781

802.428

79.480

1

Versterkte internationale rechtsorde

111.696

125.788

810

1.153

8.778

4.753

2

Veiligheid en stabiliteit

267.433

280.326

1.242

7.998

– 8.989

0

– 14.479

– 29.899

0

3

Effectieve Europese samenwerking

8.825.395

9.069.744

693.824

123.632

114.571

0

855.119

827.209

107.600

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

57.473

59.798

50.874

18.664

26.088

7.075

6...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT