Besluit van 22 juni 2011 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een onderdeel van de wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure

Besluit van 22 juni 2011 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een onderdeel van de wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 17 juni 2011, nr. IenM/BSK-2011/92312, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.; Gelet op artikel IV van de wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure; Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I

onderdeel A, van de wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.’s-Gravenhage, 22 juni...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT