Besluit van 18 maart 2011 tot wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, het Besluit verbranden afvalstoffen en het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (reparaties)

Besluit van 18 maart 2011 tot wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, het Besluit verbranden afvalstoffen en het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (reparaties)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 15 december 2010, nr. BJZ2010031791, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.; Gelet op richtlijn nr. 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (PbEG L 309), richtlijn nr. 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval (PbEG L 332) en artikel 8.40 van de Wet milieubeheer; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 5 januari 2011, nr. W14.10.0568/IV);Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 maart 2011, nr. BJZ2011039018, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ff door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: gg. accreditatie-instantie:

nationale accreditatie-instantie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU L 218). BIn artikel 17, vijfde lid, wordt na «brandstoffen» ingevoegd: met een thermisch vermogen van 50 megawatt of meer.CArtikel 25a wordt als volgt gewijzigd:1. In het vierde lid wordt de zinsnede «een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd» vervangen door: een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd. 2. Het zesde lid komt te luiden: 6. Met een certificaat als bedoeld in het vierde lid wordt gelijkgesteld een certificaat afgegeven door een daartoe bevoegd verklaarde certificeringinstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, welk certificaat is afgegeven op basis van onderzoekingen of documenten die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale onderzoekingen of normdocumenten wordt gewaarborgd. DArtikel 30b wordt als volgt gewijzigd:1. Het vijfde lid komt te luiden: 5. Het uitvoeren van afzonderlijke metingen, parallelmetingen en referentiemetingen geschiedt door een instantie die voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een accreditatie-instantie. 2. In het zesde lid vervalt «en vijfde lid, onder b,». EArtikel 37 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt «50 megawatt of meer, maar». 2. In het tweede lid, onderdeel a, vervalt «50 megawatt of meer, maar». FIn artikel 38, tweede lid, aanhef, vervalt «50 megawatt of meer, maar».GIn artikel 38a, tweede lid, onderdeel a, wordt «1 megawatt of meer, maar minder dan 7,5 megawatt» vervangen door: van minder dan 7,5 megawatt. HIn artikel 39, tweede lid, aanhef, vervalt «50 megawatt of meer, maar».IIn artikel 43, derde lid, aanhef, vervalt «50 megawatt of meer, maar».JIn artikel 46, tweede lid, wordt «minder dan 50 megawatt» vervangen door: minder dan 300 megawatt.

ARTIKEL II

Het Besluit verbranden afvalstoffen wordt als volgt gewijzigd:AAan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: o. accreditatie-instantie:

nationale accreditatie-instantie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU L 218). BDe bijlage wordt als volgt gewijzigd:1. In de A-tabellen, onderdeel «Stikstofoxiden», komt de rij na «verbrandingsinstallaties met een vermogen

200 mg/m3

130 mg/m3

400 mg/m3

200 mg/m32. In voorschrift 2.7, vierde lid, wordt «rechtspersoon» vervangen door: geaccrediteerde instantie. 3. Voorschrift 2.8, derde lid, komt te luiden 3. Het uitvoeren van de periodieke metingen en de parallelmetingen geschiedt door een instantie die voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een accreditatie-instantie. 4. In voorschrift 2.8, vierde lid, vervalt «of derde». 5. In voorschrift 2.8, vijfde lid, vervalt «en derde».

ARTIKEL III

Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1.1 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:accreditatie-instantie:

nationale accreditatie-instantie als bedoeld in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT