Tijdelijk besluit van 17 juni 2020 tot wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege de mogelijkheid tot afwijking van de examinering voor de examenonderdelen die een keuzedeel en rekenen betreffen in verband met de uitbraak van COVID-19 voor mbo-studenten die in 2020 hun diploma behalen

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Tijdelijk besluit van 17 juni 2020 tot wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege de mogelijkheid tot afwijking van de examinering voor de examenonderdelen die een keuzedeel en rekenen betreffen in verband met de uitbraak van COVID-19 voor mbo-studenten die in 2020 hun diploma behalen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2020, nr. WJZ/24470585(11611) directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel 7.4.3a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 juni 2020, nr. W05.20.0164/I);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 juni 2020, nr. WJZ/24795332(11611), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I WIJZIGING EXAMEN- EN KWALIFICATIEBESLUIT BEROEPSOPLEIDINGEN WEB

Na artikel 18 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB wordt het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 18

a. Tijdelijk afwijkende examenregeling en uitslagbepaling vanwege COVID-19.

  1. In afwijking van artikel 3 kan het bevoegd gezag beslissen dat de examenonderdelen rekenen en die een keuzedeel betreffen, geen onderdeel zijn van het examen van een beroepsopleiding. 2. Het bevoegd gezag neemt een beslissing als bedoeld in het eerste lid alleen ten behoeve van deelnemers die uiterlijk 31 december 2020 hun diploma behalen en die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 studievertraging hebben opgelopen. 3. Indien het bevoegd gezag heeft beslist overeenkomstig het eerste lid is op die deelnemers de uitslagbepaling van artikel 17 van toepassing, met dien verstande dat, afhankelijk van op welk examenonderdeel de beslissing betrekking heeft: a. het onderdeel rekenen niet behoeft te zijn afgelegd; b. het examenonderdeel dat een keuzedeel betreft, niet behoeft te zijn afgelegd, c. beide examenonderdelen, bedoeld in onderdelen a en b, niet behoeven te zijn afgelegd.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 15 maart 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 17 juni 2020Willem-AlexanderDe Minister van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT