Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19

Wet van 22 februari 2021, houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken teneinde de verspreiding van het SARSCoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren (Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus zoveel mogelijk te belemmeren en in verband daarmee in de Wet publieke gezondheid een tijdelijke bevoegdheid te creëren om het vertoeven in de openlucht te beperken; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING WET PUBLIEKE GEZONDHEID

De Wet publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd: 0AAan artikel 58c wordt een lid toegevoegd, luidende:7. Een krachtens artikel 58j, eerste lid, onderdeel f, vastgestelde ministeriële regeling vervalt uiterlijk drie weken na de inwerkingtreding ervan. AArtikel 58e wordt als volgt gewijzigd:1. In het tweede lid, onder b, wordt na «eerste lid,» ingevoegd «onder a tot en met e,». 2. In het tweede lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma een onderdeel ingevoegd, luidende: c. de krachtens artikel 58j, eerste lid, onder f, gestelde regels, indien dat in die regels is bepaald. 3. In het derde lid wordt na «ontheffing» ingevoegd «als bedoeld in het tweede lid, onder a of b,». BAan artikel 58j, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: f. het vertoeven in de openlucht, met dien verstande dat onder openlucht niet wordt begrepen openlucht behorende bij een woning of een gedeelte daarvan of bij het woongedeelte van een voertuig of vaartuig. CIn artikel 68bis, eerste lid, onder a, wordt na «onder b» ingevoegd «of c».

ARTIKEL II OVERGANGSRECHT

De Tijdelijke regeling landelijke avondklok covid-19 wordt, met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT