Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

Wet van 3 juni 2023, houdende regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om regels te stellen over een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens van de bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag gedupeerde ouders en hun uithuisgeplaatste kinderen en deze regels onder te brengen in één wet; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Begripsbepalingen.

In deze wet wordt verstaan onder:Burgerlijk Wetboek (oud):

het Burgerlijk Wetboek zoals dat gold in de periode tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2015; commissie:

de Commissie onderzoek uithuisplaatsingen in relatie tot de toeslagenaffaire, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit; gecertificeerde instelling:

gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag:

de aanvrager van een kinderopvangtoeslag die in aanmerking komt voor toepassing van een herstelmaatregel en daarvoor voor 1 januari 2024 een aanvraag heeft ingediend of recht heeft op toepassing van een herstelmaatregel als bedoeld in de Wet van 2 november 2022, houdende regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) (Stb. 2022, 433); gerechten:

de rechtbanken en de gerechtshoven;instelling of dienst:

een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of dienst met taken op het terrein van onderzoek; Instellingsbesluit:

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris Financiën – Toeslagen en Douane van 30 januari 2023, nr. 4437273, houdende instelling van de commissie onderzoek naar uithuisplaatsingen in relatie tot de toeslagenaffaire (Instellingsbesluit Commissie onderzoek uithuisplaatsingen in relatie tot de toeslagenaffaire); kind van een gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag:

kind of pleegkind, zoals omschreven in de Wet van 2 november 2022, houdende regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) (Stb. 2022, 433), van een gedupeerde aanvrager van een kinderopvangtoeslag; kind waarvoor een verzoek tot uithuisplaatsing is gedaan:

de persoon waarvoor in de periode vanaf 1 januari 2005 een verzoek is gedaan dat strekt tot: a. het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing van een minderjarige als bedoeld in artikel 265b van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of als bedoeld in artikel 261 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (oud); b. het beëindigen van het ouderlijk gezag over een minderjarige als bedoeld in artikel 266, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of het ontheffen of ontzetten van een ouder van de ouderlijke macht over dan wel het gezag over een of meer van zijn kinderen als bedoeld in de artikelen 266 en 269 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (oud); of c. het verlenen van een machtiging om de jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven als bedoeld in de artikelen 6.1.2, 6.1.3 of 6.1.4 van de Jeugdwet of het verlenen van een machtiging om een jeugdige in een accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven als bedoeld in de artikelen 29b en 29c van de Wet op de Jeugdzorg. Onze Minister:

Onze Minister voor Rechtsbescherming;ouder:

een ouder of stiefouder van een kind of een ander die het kind als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt of heeft verzorgd en opgevoed; UHP KOT-kind:

het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT