Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen in verband met een verlenging van het besluit

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen in verband met een verlenging van het besluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 juli 2012, nr. WJZ / 281510; Gelet op artikel 29, derde lid, van de Mededingingswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 augustus 2012, nr. W15.12.0301/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 oktober 2012, nr. WJZ / 12334810; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 2 van het Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen wordt de zinsnede «en vervalt 1 januari 2013» vervangen door: en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot ’s-Gravenhage, 19 oktober 2012 Beatrix De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de dertigste oktober 2012 De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Inleiding

    Ondernemingen die een concentratie tot stand willen brengen moeten hun voornemen melden bij de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa). Overigens bestaat het voornemen de NMa op te laten gaan in de nieuw in te stellen Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daartoe is op 25 februari 2012 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken 33 186). Na de inwerkingtreding van die wet zal het concentratietoezicht niet langer door de NMa maar door de ACM worden uitgeoefend. Alsdan zal waar in deze toelichting over de NMa wordt gesproken, de ACM moeten worden gelezen. In artikel 29, eerste lid, van de Mededingingswet is bepaald dat het concentratietoezicht van toepassing is op concentraties waarbij de gezamenlijke omzet van de betrokken ondernemingen in het voorafgaande kalenderjaar meer bedroeg dan € 113.450.000, waarvan door ten minste twee van de betrokken ondernemingen, ieder afzonderlijk, een omzet van ten minste € 30.000.000 in Nederland is behaald. De drempels waarboven ondernemingen voorgenomen concentraties bij de NMa moeten melden zullen hierna worden aangeduid als «omzetdrempels». In de meldingsfase onderzoekt de NMa of er reden is om aan te nemen dat de gemelde concentratie de daadwerkelijke mededinging significant zou kunnen belemmeren, met name als het resultaat van het in het leven roepen of het versterken van een economische machtspositie (artikelen 34 tot en met 40 van de Mededingingswet). Indien hiervan sprake is, zal de NMa bepalen dat voor de concentratie een vergunning is vereist. De vergunning dient te worden aangevraagd bij de NMa. In de vergunningsfase onderzoekt de NMa of als gevolg van de voorgenomen concentratie inderdaad de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT