Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te wijzigen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken, dat in enkele onderwijswetten voor bepaalde gevallen niet langer dient te worden voorzien in de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving en dat in verband daarmee die wetten dienen te worden aangepast, dat het wenselijk is te komen tot een opschoning van het in diverse wijzigingswetten opgenomen overgangsrecht, het uitgewerkte overgangsrecht uit die wijzigingswetten te laten vervallen en het nog geldend recht op te nemen in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en dat het wenselijk is enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te wijzigingen in verband met de veranderde naamgeving van de ministeries; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. WETSTECHNISCHE GEBREKEN

Artikel 1.1. Wijziging Wet op het primair onderwijs

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 17a, tweede lid, derde volzin, wordt na «de raad van toezicht» ingevoegd: van het samenwerkingsverband. A1 Aan artikel 43, zesde lid, wordt na «bedoeld in artikel 28c, van de Wet op de expertisecentra» toegevoegd: , dan wel een verzoek van het bevoegd gezag op grond van artikel 70b. B In artikel 93, eerste lid, onderdeel c, wordt « en voor voorbereidend beroepsonderwijs» vervangen door: , voor voorbereidend beroepsonderwijs en voor praktijkonderwijs. C In artikel 178b, eerste en tweede lid, wordt «zij» telkens vervangen door: hij.

Artikel 1.2. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In de begripsbepaling van «College voor examens», wordt de tweede «College voor examens» vervangen door «het College voor examens» en wordt «als bedoeld» vervangen door: , bedoeld. 2. Onder vervanging van de punt aan het slot van de begripsbepaling van College voor examens door een puntkomma, wordt een begripsbepaling toegevoegd, luidende: basisregister onderwijs: het basisregister onderwijs, bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht. B In artikel 10b5, derde lid, wordt «De artikelen 2.4.1, 2.4.2, 2.5.2 tot en met 2.5.9 en 11.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs» vervangen door: De artikelen 2.4.1, 2.4.2, 2.5.3 tot en met 2.5.9 en 11.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. C In artikel 10b7, eerste lid, vervalt «, een regionaal opleidingencentrum in een samenwerkingsverband». D Artikel 10d, vierde lid, onderdeel c, komt te luiden: c. een vrij deel, dat bestaat uit een door de leerling te kiezen afdelingsvak, intrasectorale programma’s of intersectorale programma’s. E In artikel 37f, wordt «artikel 19» vervangen door: artikel 16. E1 In artikel 24d, tweede lid, derde volzin, wordt na «de raad van toezicht» ingevoegd: van het samenwerkingsverband. F Artikel 53b wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onderdeel d, vervalt de zinsnede «waaronder begrepen formatierekeneenheden die zijn toegekend op basis van bekostiging voor zorgvoorzieningen, bedoeld in artikel 120, vierde lid, of artikel 132 van de Wet op het primair onderwijs, ». 2. In het zesde lid wordt «De artikelen 40b, 52 en 52a» vervangen door: De artikelen 52 en 52a. G In artikel 60, zesde lid, wordt «De staatsexamens omvatten» vervangen door: Het staatsexamen, bedoeld in het eerste lid, omvat. H Artikel 72, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel a, vervalt de zinsnede «aa. wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het plan op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente of gemeenten, overeenkomstig een procedure die daartoe is vastgesteld door de samenwerkende bevoegde gezagsorganen en burgemeester en wethouders van die gemeente of gemeenten, welke procedure een voorziening voor het beslechten van geschillen bevat,». 2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: aa. wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het plan op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente of gemeenten, overeenkomstig een procedure die daartoe is vastgesteld door de samenwerkende bevoegde gezagsorganen en burgemeester en wethouders van die gemeente of gemeenten, welke procedure een voorziening voor het beslechten van geschillen bevat,. I In artikel 84, vierde lid, wordt «artikel 75c» vervangen door: artikel 69. J In artikel 86, derde lid, onderdeel d, wordt «artikel 75c» vervangen door: artikel 69. K Artikel 96i, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. De eerste volzin vervalt. 2. In de laatste volzin wordt «worden voorts buiten beschouwing gelaten» vervangen door: worden buiten beschouwing gelaten. L In artikel 103c, eerste en tweede lid, wordt «zij» telkens vervangen door: hij. M In artikel 105, wordt «in de artikelen 83, 85a, 89 en 104» vervangen door: in de artikelen 85a, 89 en 104. N Na artikel 109a wordt een nieuw artikel 110 ingevoegd, luidende:

Artikel 110

De artikelen 107 en 108 zijn, voor zover zij betrekking hebben op scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, van overeenkomstige toepassing op afdelingen als bedoeld in artikel 8, onderdeel b. O In artikel 110a, eerste lid, onderdeel a, wordt na «ingevolge artikel 107» ingevoegd: of 110.

Artikel 1.3. Wijziging Wet op de expertisecentra

De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. De eerste volzin van het eerste lid wordt vervangen door:

Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, aan de leerling op aanvraag bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten. 2. De eerste volzin van het vierde lid wordt vervangen door:

De regeling houdt rekening met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet en voorziet erin dat het vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling passend is, met dien verstande dat voor leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen geldt dat zij slechts aanspraak op bekostiging van vervoerskosten kunnen maken indien zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. A1 In artikel 91, eerste lid, onderdeel d, wordt « en voor voorbereidend beroepsonderwijs» vervangen door: , voor voorbereidend beroepsonderwijs en voor praktijkonderwijs. A2 In artikel 128, vierde en vijfde lid, vervalt telkens onderdeel a en worden telkens de onderdelen b en c verletterd tot a en b. A3 In artikel 130, derde lid, vervalt de eerste volzin en in de tweede volzin wordt «wordt voor instellingen» vervangen door: wordt voor scholen en instellingen. B In artikel 164a, tweede lid, onderdeel f, wordt «artikel 1 van het Formatiebesluit WEC» vervangen door: artikel 1 van het Besluit bekostiging WEC. C In artikel 164b, eerste en tweede lid, wordt «zij» telkens vervangen door: hij.

Artikel 1.3a. Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

In artikel XXXII van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. In het zevende en het negende lid wordt «en vervolgens in het derde, vierde, vijfde en zesde schooljaar vermenigvuldigd met respectievelijk 90%, 75%, 60% en 30%» telkens vervangen door: en vervolgens in het derde, vierde, vijfde en zesde schooljaar vermenigvuldigd met een voor dat schooljaar bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage. 2. In het achtste en tiende lid wordt «en vervolgens in het derde, vierde, vijfde en zesde jaar vermenigvuldigd met respectievelijk 90%, 75%, 60% en 30%» telkens vervangen door: en vervolgens in het derde, vierde, vijfde en zesde jaar vermenigvuldigd met een voor dat jaar bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage.

Artikel 1.4. Wijziging Leerplichtwet 1969

De Leerplichtwet 1969 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel b, onder 4, wordt «artikel 1a, onder a,» vervangen door: artikel 1a, eerste lid, onder a,. 2. In onderdeel c, onder 2, wordt «artikel 1a, onder b,» vervangen door: artikel 1a, eerste lid, onder b,. B In artikel 1a1, vierde lid, wordt «of verzekert hij», vervangen door: of verzekeren zij. C In artikel 3a, eerste lid, wordt «in de artikelen 11a, tweede lid, 11c, 11d en 11e van de Wet op het voortgezet onderwijs» vervangen door: in de artikelen 11b, eerste lid, 11c...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT