Uitspraak Nº 01/993226-21. Rechtbank Oost-Brabant, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBOBR:2022:4780
Date31 Octubre 2022
Docket Number01/993226-21

beslissing

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

rechter-commissaris

Parketnr : 01/993226-21

RC-nr : 21/565

Beslissing naar aanleiding van onderzoekswensen in de strafzaak tegen:

[verdachte]

Geboren te [geboorteplaats] , [geboortedatum] 1962

Op 20 september 2022 heeft de verdediging aanvullende onderzoekswensen ingediend bij het kabinet van de rechter-commissaris. Op 10 oktober 2022 heeft de officier van justitie zijn standpunt kenbaar gemaakt en daarna zijn de onderzoekswensen pas, mede vanwege verlof en andere werkzaamheden, op 27 oktober jl. voorgelegd aan de rechter-commissaris.

De onderzoekswensen zien op het navolgende:

  1. het verkrijgen van ‘een lijst met zoekwoorden’ die gebruikt is en heeft geleid tot 26Belper, teneinde na te kunnen gaan op basis waarvan in de data is gezocht en wat de resultaten daarvan zijn;

  2. het verkrijgen van een kopie van:

- het verzoek van 16 februari 2021 van het Openbaar Ministerie met daarin de concrete omschrijving van de omvang van die data, zoals door de rechter-commissaris verzocht;

- de beslissing/toestemming van 17 februari 2021 van de rechter-commissaris;

3. het horen van zaaksofficieren van justitie inzake 26Argus, LAP0813, LAP0814 en LAP0832.

Onderzoekswens 1

De verdediging gaat er kennelijk van uit dat in onderhavig onderzoek sprake is geweest van een zogenaamde ‘categorie B’ aanvraag als bedoeld in de beschikking van de rechter-commissaris AMS 0014 van 11 januari 2021 (algemeen dossier p. 47 ev). Uit het proces-verbaal ‘ter beschikking stelling Argus data’ d.d. 24 februari 2022 (pv nr ADRAA20126-733) blijkt echter dat in onderhavig onderzoek geen sprake is geweest van een dergelijke aanvraag en dus een aanvraag op basis van zoekwoorden.

Uit het proces-verbaal is immers af te leiden dat uit onderzoek 26Belper bleek dat de verdachte, aangeduid als NN-persoon KKY, gebruikt maakte van SKY-ID ‘ESH47D’, iets dat overigens al staat gerelateerd op pagina 108 van zaakdossier 1 waarin staat verwoord dat KKY in een Anomchat zijn SKY ID doorgeeft. Ook staat in het proces-verbaal gerelateerd dat er een redelijke verdenking is dat deze SKY gebruiker zich in georganiseerd verband bezig houdt met gewoontewitwassen en wordt er gesproken over het crimineel samenwerkingsverband. Tot slot staat in het proces-verbaal van 24 februari 2022 dat aldus aan de rechter-commissaris is verzocht om aanvullende toestemming om onderzoek te mogen doen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT