Uitspraak Nº 02/108307-22. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2022-10-31

CourtRechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBZWB:2022:6313
Date31 Octubre 2022
Docket Number02/108307-22
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummer: 02/108307-22

vonnis van de meervoudige kamer van 31 oktober 2022

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1993 te [geboorteplaats]

wonende te [woonadres]

gedetineerd in Penitentiaire Inrichting Zuid Oost, locatie Ter Peel

raadsman mr. I. Azarkan, advocaat te Roosendaal

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 17 oktober 2022, waarbij de officier van justitie, mr. E. van Aalst, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering. De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan:

feit 1: het opzettelijk aanwezig hebben van softdrugs;

feit 2: het opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs;

feit 3: het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie van categorie III;

feit 4: het medeplegen van handel in harddrugs;

feit 5: het medeplegen van handel in softdrugs.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs
4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht op grond van het dossier wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de vijf tenlastegelegde feiten.

Voor feit 2 gaat zij, anders dan in de tenlastelegging is opgenomen, uit van 617,4 gram cocaïne en 179,4 gram amfetamine, zoals blijkt uit het door haar bij requisitoir overgelegde overzicht.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging refereert zich voor wat betreft de bewezenverklaring van alle vijf de tenlastegelegde feiten aan het oordeel van de rechtbank.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

De bijzondere overwegingen met betrekking tot het bewijs

Aangezien verdachte ten aanzien van alle tenlastegelegde feiten een bekennende verklaring heeft afgelegd en ter zake daarvan geen vrijspraak is bepleit, zal worden volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, afkomstig uit het eindproces-verbaal met dossiernummer PL2000-2022110183 van de politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van pagina 1 t/m 359.

De rechtbank acht de feiten wettig en overtuigend bewezen op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij zij voor feit 1 en 2 is uitgegaan van de hoeveelheden verdovende middelen zoals blijken uit het door de officier van justitie bij requisitoir overgelegde overzicht.

Feit 1

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 17 oktober 2022;

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 1]1;

- de kennisgevingen van inbeslagneming2.

Feit 2

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 17 oktober 2022;

- de kennisgevingen van inbeslagneming3;

- het deskundigenrapport van het Nederlands Forensisch Instituut4;

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [naam verbalisant 2] en [naam verbalisant 3]5.

Feit 3

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 17 oktober 2022;

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 5]6;

- de kennisgevingen van inbeslagneming7.

Feiten 4 en 5

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 17 oktober 2022;

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 1]8;

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 4]9.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1
op 30 april 2022 te Oosterhout opzettelijk aanwezig heeft gehad 2090 gram hennep, een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II;

2
op 30 april 2022 te Oosterhout opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 5750 gram bevattende MDMA en 179,4 gram bevattende amfetamine en 617,4 gram van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde MDMA en amfetamine en cocaïne telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

3

op 30 april 2022 te Oosterhout een wapen van categorie III, te weten een gaspistool (merk Walther, type P22, kaliber 9 mm P.A.K.) en munitie van categorie III, te
weten 6 knalpatronen (merk WADIE, kaliber 9 mm P.A.K.) en 25 kogelpatronen (merk Remington, kaliber .22 LR) en 16 kogelpatronen (merk Sellier & Bellot en GFL, kaliber 6.35 mm Browning) en een patroonmagazijn (merk Sig Sauer), voorhanden heeft gehad;

4
op tijdstippen in de periode van 14 juli 2021 tot en met 30 april 2022 te Oosterhout tezamen en in vereniging met een of meer anderen, meermalen, telkens opzettelijk, heeft verkocht en/of afgeleverd en/of vervoerd een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde cocaïne en MDMA telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

5

op tijdstippen in de periode van 14 juli 2021 tot en met 30 april 2022 te Oosterhout tezamen en in vereniging met een of meer anderen, meermalen, telkens opzettelijk, heeft verkocht en/of afgeleverd en/of vervoerd een hoeveelheid van een materiaal bevattende hennep, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep, zijnde hennep telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in haar verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT