Uitspraak Nº 05.163344.22. Rechtbank Gelderland, 2022-10-21

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:5965
Date21 Octubre 2022
Docket Number05.163344.22

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer: 05.163344.22

Datum uitspraak : 21 oktober 2022

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1996 in [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] ,

op dit moment gedetineerd in de P.I. Arnhem.

Raadsman: mr. W. van Vliet, advocaat in Amsterdam-Duivendrecht.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op een openbare terechtzitting.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na toewijzing van een vordering tot wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 21 juni 2022 te Nijmegen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opzettelijk [naam 1] en/of [naam 2] , die beiden op openbaar gezag en/of krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van diens/hun vrijheid was/waren beroofd, te weten door een aan hem/hen opgelegde TBS-maatregel, heeft bevrijd of bij diens/hun zelfbevrijding behulpzaam is geweest door:

- met een auto, althans een voertuig, naar de Pompekliniek te rijden, en/of

- met een slijptol, in elk geval een slijpwerktuig, een gat te maken in het hek op/van het terrein

van de Pompekliniek en/of

- hek(ken) en/of afsluitingen en/of (alarm)kabels op/van het terrein van de Pompekliniek te

vernielen en/of te openen en/of te verbreken (zodat voornoemde [naam 1] en/of [naam 2] het

terrein van de Pompekliniek konden verlaten) en/of

- ( vervolgens) voornoemde [naam 1] en [naam 2] mee te nemen in een (gereedstaande) auto en/of (daarmee) weg te rijden, in elk geval door aan voornoemde [naam 1] en/of [naam 2] een (vlucht)auto en/of vervoer te verschaffen;

2.

hij op of omstreeks 21 juni 2022 te Nijmegen, opzettelijk en wederrechtelijk een hekwerk, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele aan de Pompestichting, in elk geval aan een ander toebehoorde(n) heeft vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlastegelegde feiten. Ter zitting heeft de officier van justitie de bewijsmiddelen opgesomd en nader toegelicht.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat geen sprake is van medeplegen, omdat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking. Voor het overige refereert de verdediging zich aan het oordeel van de rechtbank.

Beoordeling door de rechtbank

Feit 1

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin, van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de volgende bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van aangifte van [aangever] , namens de Pompestichting, p. 27;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 7 oktober 2022.

De rechtbank stelt op grond van deze bewijsmiddelen vast dat het verdachte is geweest die uitvoering heeft gegeven aan het plan om [naam 1] te laten ontsnappen uit de TBS kliniek. Verdachte heeft van tevoren het benodigde gereedschap geregeld, is zelf met een auto ter plaatse gegaan, heeft daar het hekwerk en alarmkabels doorgeknipt en heeft [naam 1] en ook [naam 2] per auto meegenomen en is met hen naar verschillende locaties in het land gereden. De rechtbank acht niet bewezen dat sprake was van medeplegen. Verdachte heeft zelf verklaard dat hij alleen heeft gehandeld en dat niemand verder op de hoogte was van het plan om [naam 1] te laten ontsnappen. Hij heeft weliswaar iemand een vluchtauto in Nijmegen neer laten zetten en een auto weer terug laten rijden, maar die persoon wist niet waar dat voor was. Voor zover uit het dossier naar voren komt dat hij anderen (kort) van tevoren heeft ontmoet bij (onder andere) een benzinestation, betrof het personen die geen weet hadden van wat hij ging doen. De rechtbank is van oordeel dat uit het dossier niet blijkt van een bewuste en nauwe samenwerking met (een) ander(en). Weliswaar roept bijvoorbeeld de ontmoeting bij het benzinestation vragen op over een eventuele bewuste samenwerking maar wettig en overtuigend bewijs daarvoor ontbreekt. De rechtbank spreekt verdachte dan ook vrij van het medeplegen.

Feit 2

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin, van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de volgende bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van aangifte van [aangever] , namens de Pompestichting, p. 27;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 7 oktober 2022.

3 De bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij op of omstreeks 21 juni 2022 te Nijmegen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opzettelijk [naam 1] en/of [naam 2] , die beiden op openbaar gezag en/ of krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van diens/hun vrijheid was/waren beroofd, te weten door een aan hem/hen opgelegde TBS-maatregel, heeft bevrijd of bij diens/hun zelfbevrijding behulpzaam is geweest door:

- met een auto, althans een voertuig, naar de Pompekliniek te rijden, en/of

- met een slijptol, in elk geval een slijpwerktuig, een gat te maken in het hek op/van het terrein

van de Pompekliniek en/ of

- het hek(ken) en/of afsluitingen en/of (alarm)kabels op/van het terrein van de Pompekliniek te

vernielen en/ of te openen en/of te verbreken (zodat voornoemde [naam 1] en/of [naam 2] het

terrein van de Pompekliniek konden verlaten) en/of

- (vervolgens) voornoemde [naam 1] en [naam 2] mee te nemen in een (gereedstaande) auto en/of (daarmee) weg te rijden, in elk geval door aan voornoemde [naam 1] en/of [naam...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT