Uitspraak Nº 10044696. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-26

ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9487
Docket Number10044696
Date26 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 10044696 \ AO VERZ 22-47 (rvk)

Uitspraakdatum: 26 oktober 2022

Beschikking in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

verder te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. J.W. van de Wege, advocaat te Tilburg

[toevoegingsnr.: 1JR6128]

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wolverine Europe B.V.,

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Heerhugowaard

verwerende partij

verder te noemen: Wolverine

gemachtigde: mr. M. Koster, advocaat te Rotterdam

De zaak in het kort

Deze zaak gaat om een ontslag op staande voet. De kantonrechter wijst de verzoeken van de werknemer om de vergoeding wegens onregelmatige opzegging, transitievergoeding en billijke vergoeding, met nevenverzoeken, af. De werkgever heeft de dringende reden nader onderbouwd en gesteld dat de werknemer in deze procedure gebruik heeft gemaakt van vervalste documenten. De werknemer is niet ter zitting verschenen om opheldering te verschaffen. De kantonrechter neemt daarom aan dat er een dringende reden is, het ontslag rechtsgeldig is en de werknemer zich heeft bediend van vervalste documenten. De werknemer heeft in strijd met zijn waarheidsplicht gehandeld. Het gevolg is dat alle verzoeken worden afgewezen.

1 Het procesverloop
1.1.

[verzoeker] heeft een verzoek gedaan om onder meer een billijke vergoeding toe te kennen. Wolverine heeft een verweerschrift en een tegenverzoek ingediend.

1.2.

Op 28 september 2022 heeft een zitting plaatsgevonden. Op de zitting is verschenen namens Wolverine mevr. [naam] (HR manager), bijgestaan door de gemachtigde. [verzoeker] en zijn gemachtigde zijn - zoals aangekondigd bij brief van 23 september 2022 - niet verschenen. Wolverine heeft haar standpunten toegelicht en vragen beantwoord. De griffier heeft daarvan aantekeningen gemaakt. Wolverine heeft ook pleitaantekeningen overgelegd. Vóór de zitting heeft [verzoeker] bij brief van 23 september 2022 zijn verzoek aangevuld en stukken overgelegd en verweer tegen het tegenverzoek gevoerd. Wolverine heeft op 21 september 2022 een productie-overzicht en bij brief van 27 september 2022 nog stukken toegezonden. Wolverine heeft op de zitting haar tegenverzoek - mondeling - gewijzigd.

2 De feiten
2.1.

[verzoeker] , geboren [geboortedatum] , was sinds 4 oktober 2021 in dienst bij Wolverine op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 4 oktober 2022. De functie van [verzoeker] was Workstation Technician met een salaris van € 3.400,- bruto exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

2.2.

In een gesprek op 25 mei 2022 heeft Wolverine aan [verzoeker] meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd zal worden. Ook is [verzoeker] vrijgesteld van werk met behoud van loon tot het einde van het dienstverband.

2.3.

Op 2 juni 2022 is [verzoeker] op staande voet ontslagen. In de schriftelijke bevestiging van het ontslag van diezelfde dag staat als reden voor het ontslag genoemd, samengevat, dat Wolverine heeft ontdekt dat [verzoeker] bij een leverancier (123inkt.nl) van Wolverine producten heeft gekocht op naam en rekening van Wolverine maar die producten (na wijziging van het afleveradres) bij hem thuis heeft laten afleveren ten gunste van zichzelf. Ook heeft Wolverine ontdekt dat [verzoeker] datzelfde bij een andere leverancier heeft geprobeerd en dat hij daarvoor ook de kredietlimiet van Wolverine bij die leverancier (Azerty B.V.) heeft proberen te verhogen.

2.4.

[verzoeker] heeft met een brief van 4 juni 2022 geprotesteerd tegen het ontslag.

3 Het verzoek
3.1.

[verzoeker] heeft een verzoek gedaan om een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van € 16.658,35 bruto, een transitievergoeding van € 787,77 bruto en een billijke vergoeding van € 1.000,- bruto toe te kennen. Aan dit verzoek legt [verzoeker] ten grondslag – kort weergegeven – dat geen sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Er is geen dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt. [verzoeker] heeft het bezorgadres niet gewijzigd en geen goederen op naam van Wolverine bij 123inkt.nl besteld die hij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT