Uitspraak Nº 10122896 \ CV EXPL 22-2211. Rechtbank Overijssel, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBOVE:2022:3156
Docket Number10122896 \ CV EXPL 22-2211
Date31 Octubre 2022
CourtRechtbank Overijssel (Neederland)
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

Zaaknummer : 10122896 \ CV EXPL 22-2211

Vonnis in kort geding van 31 oktober 2022

in de zaak van

[eiser] ,
wonend in [woonplaats] ,

eisende partij, hierna te noemen [eiser] ,

gemachtigde: ARAG Rechtsbijstand,

tegen

[gedaagde] ,
handelend onder de naam [bedrijfsnaam] ,

wonend in [woonplaats] ,

gedaagde partij, hierna te noemen [gedaagde] ,

gemachtigde: mr. D.F. Briedé.

1 Samenvatting
1.1.

Partijen huren beiden een etage van hetzelfde gebouw en huren beiden (volledig) het bij het gebouw behorende terrein. [gedaagde] heeft twee camera’s in gebruik die gericht zijn op het terrein. [eiser] stelt dat hij zijn woning niet in of uit kan zonder in beeld van de camera’s te lopen en dat dit een inbreuk is op zijn privacy. Hij vordert onder meer verwijdering van de camera’s en een verbod op het plaatsen van nieuwe camera’s op straffe van een dwangsom.

1.2.

De kantonrechter oordeelt dat [eiser] een spoedeisend belang heeft bij zijn vorderingen. Naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter is er sprake van een inbreuk op de privacy van [eiser] , maar weegt het belang van [gedaagde] bij het gebruik van de camera’s zwaarder dan het belang van [eiser] bij bescherming van zijn privacy. Er is daarom geen sprake van een onrechtmatige inbreuk op de privacy van [eiser] . De vorderingen worden afgewezen.

2 De procedure
2.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 oktober 2022 met producties,

- de mondelinge behandeling op 17 oktober 2022, waarbij [eiser] is verschenen, bijgestaan door mr. J.M.E.F. Hoofs, en waarbij [gedaagde] is verschenen, bijgestaan door mr. Briedé. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen tijdens de mondelinge behandeling hebben besproken,

- de pleitnotities namens [gedaagde] .

2.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

3 De feiten
3.1.

Partijen huren beiden een etage van hetzelfde gebouw. [eiser] huurt de bovenste etage en woont daar. [gedaagde] huurt de etage op de begane grond en gebruikt deze voor haar onderneming [bedrijfsnaam] , een winkel in steunkousen.

3.2.

Achter het gebouw ligt een terrein dat door beide partijen volledig wordt gehuurd. Op het terrein zijn vijf parkeerplaatsen ingericht. Afgesproken is dat [gedaagde] en haar werknemers en klanten de drie voorste parkeerplaatsen – die het dichtste bij het gebouw staan – mogen gebruiken en dat [eiser] de twee achterste parkeerplaatsen – die het verst van het gebouw staan – mag gebruiken. Op het terrein bevindt zich ook een schuur die door [eiser] wordt gehuurd, een fietsenstalling en een trap die naar de (enige) ingang van de etage van [eiser] leidt.

3.3.

[gedaagde] heeft onder meer de volgende twee camera’s. Een deurbelcamera naast haar achterdeur, gericht op het terrein, en een bolcamera aan het plafond in de hal bij de achteringang van haar etage, gericht op de parkeerplaatsen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT