Uitspraak Nº 13/751430-20. Rechtbank Amsterdam, 2020-07-23

Datum uitspraak:23 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK AMSTERDAM INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13/751430-20

RK nummer: 20/2565

Datum uitspraak: 23 juli 2020

(TUSSEN-) UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 18 mei 2020 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 4 oktober 2019 door the Regional Court of Toruń (Polen) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon] ,

geboren op [geboortedag] 1981 te [geboorteplaats] (Polen),

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting [penitentiaire inrichting] ,

hierna te noemen de opgeëiste persoon.

1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 9 juli 2020. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie, mr. M. Diependaal. De opgeëiste persoon is niet verschenen. Hij heeft afstand gedaan van het recht om (via telehoorverbinding) ter zitting aanwezig te zijn. De raadsman van de opgeëiste persoon, mr. Th. Boumans, advocaat te Heerlen, is evenmin verschenen.

De rechtbank heeft de termijn waarbinnen zij op grond van artikel 22, eerste lid, OLW uitspraak moet doen met dertig dagen verlengd, omdat zij die verlenging nodig heeft om over de verzochte overlevering te beslissen.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht en vastgesteld dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat de opgeëiste persoon de Poolse nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

Het EAB heeft betrekking op de overlevering ten behoeve van executie én vervolging.

Ten aanzien van de overlevering ten behoeve van executie

In het EAB wordt melding gemaakt van een voor tenuitvoerlegging vatbaar vonnis, te weten de ordering of a replacement penalty van de District Court in Golub-Dobrzyń van 16 juli 2019 (referentienummer: II Ko 277/19 ). Dit vonnis komt in de plaats van het vonnis dat is opgelegd door de District Court in Lipno op 3 december 2018 (referentienummer: II K 633/18 ).

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf voor de duur van 365 dagen, door de opgeëiste persoon te ondergaan op het grondgebied van de uitvaardigende lidstaat. Deze vrijheidsstraf is aan de opgeëiste persoon opgelegd bij het hiervoor genoemde vonnis van 16 juli 2019 en komt in de plaats van de bij vonnis van 3 december 2018 opgelegde straf, bestaande uit vrijheidsbeperkingen gedurende twee jaar.

Beide vonnissen betreffen het feit zoals dat is omschreven in onderdeel e) van het EAB. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van dit onderdeel is als bijlage aan deze uitspraak gehecht.

Ten aanzien van de overlevering ten behoeve van vervolging

Daarnaast wordt in het EAB melding gemaakt van een voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT