Uitspraak Nº 15/00118. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-01-12

Datum uitspraak:12 januari 2016
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN

Afdeling belastingrecht

Locatie Arnhem

nummer 15/00118

uitspraakdatum: 12 januari 2016

Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 15 januari 2015, nummer UTR 14/4098, in het geding tussen belanghebbende en

de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (hierna: de heffingsambtenaar)

1 Ontstaan en loop van het geding
1.1

De heffingsambtenaar heeft bij beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak [a-straat] 90 te [Z] , per waardepeildatum 1 januari 2013 en naar de toestand op die datum, voor het jaar 2014 vastgesteld op € 452.000. Tegelijk met deze beschikking is de aanslag onroerendezaakbelasting 2014 (hierna: OZB) voor zover het betreft het eigenaarsgedeelte vastgesteld op € 491.

1.2

Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de heffingsambtenaar bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar de beschikking en de aanslag gehandhaafd.

1.3

Belanghebbende is tegen die uitspraken in beroep gekomen bij de rechtbank Midden-Nederland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep bij uitspraak van 15 januari 2015 ongegrond verklaard.

1.4

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. De heffingsambtenaar heeft een verweerschrift ingediend.

1.5

Tot de stukken van het geding behoren, naast de hiervoor vermelde stukken, het van de Rechtbank ontvangen dossier dat op deze zaak betrekking heeft alsmede alle stukken die nadien, al dan niet met bijlagen, door partijen in hoger beroep zijn overgelegd.

1.6

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 2 december 2015 te Arnhem. Daarbij zijn verschenen en gehoord mr. [A] , als de gemachtigde van belanghebbende, alsmede mr. [B] , namens de heffingsambtenaar, bijgestaan door [C] (taxateur).

1.7

De gemachtigde van belanghebbende heeft een pleitnota overgelegd.

1.8

Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 De vaststaande feiten

Belanghebbende is eigenaar en gebruiker van de onroerende zaak. Het betreft een hoekwoning met een aanbouw van 29 m² en een berging. De woning is gebouwd omstreeks 1928, heeft een oppervlakte van 138 m2 (incl. aanbouw) en is gelegen op een perceel met een oppervlakte van 364 m². Er is een recht van overpad gevestigd op een deel van het perceel.

3 Het geschil, de standpunten en conclusies van partijen
3.1

In geschil is of de heffingsambtenaar de waarde voor de Wet WOZ te hoog heeft vastgesteld. Belanghebbende beantwoordt deze vraag bevestigend en de heffingsambtenaar ontkennend.

3.2

Beide partijen hebben voor hun standpunt aangevoerd wat is vermeld in de van hen afkomstige stukken. Daaraan hebben zij ter zitting toegevoegd hetgeen is vermeld in het proces-verbaal van de zitting.

3.3

Belanghebbende concludeert tot vernietiging van de uitspraken van de Rechtbank en de heffingsambtenaar en vermindering van de vastgestelde waarde tot € 397.000.

3.4

De heffingsambtenaar concludeert tot bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank

4 Beoordeling van het geschil
4.1

De heffingsambtenaar draagt ter onderbouwing van de door hem verdedigde waarde het taxatierapport van [D] aan. Belanghebbende heeft een taxatierapport overgelegd dat is opgesteld door [E] . Beide taxatierapporten gaan van dezelfde – in [Z] gelegen – vergelijkingspanden uit. In de taxaties zijn beide taxateurs uitgegaan van dezelfde oppervlakten van de woning en het perceel en hebben zij aan de bijgebouwen dezelfde waarde toegekend. Ook zijn zij beiden ervan uitgegaan dat op de erven van de onroerende zaak en [a-straat] 128 het recht van overpad is gevestigd. In de taxaties zijn de taxateurs van de volgende gegevens uitgegaan:

[a-straat] 90

[a-straat] 128

[a-straat] 137

[b-straat] 50

Soort object

Hoekwoning

Hoekwoning

2-onder-1-kap

2-onder-1-kap

Bouwjaar

1928

1933

1927

1922

Gebruiksoppervlak

138 m2

117 m2

104 m2

122 m2

Kaveloppervlak

364 m2

321 m2

282 m2

240 m2

Verkoopprijs

€ 485.000

€ 366.000

€ 415.000

Verkoopdatum

1-2-2012

2-4-2012

15-3-3013

Waardeopbouw volgens de heffingsambtenaar

Woning

€ 265.000

€ 299.500

€ 220.000

€ 290.000

Bijgebouwen

€ 5.000

€ 25.000

€ 5.000

€ 5.000

Grond (€ 500 per m2)

€ 182.000

€ 160.500

€ 141.000

€ 120.000

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT