Uitspraak Nº 15/00158. Gerechtshof Amsterdam, 2016-05-03

CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)
Docket Number15/00158
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:2441
GERECHTSHOF AMSTERDAM

kenmerk 15/00158

3 mei 2016

uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X1] te [Z] (Israël), belanghebbende,

gemachtigden: mr. dr. J.A. Booij en mr. C.A.H. Bikkers (De Bont Advocaten) te Amsterdam

tegen

de uitspraak in de zaak met kenmerk HAA 14/361 van de rechtbank Noord-Holland (hierna: de rechtbank) van 4 maart 2015 in het geding tussen

belanghebbende

en

de ontvanger van de Belastingdienst, de ontvanger.

1 Ontstaan en loop van het geding
1.1.

De ontvanger heeft belanghebbende bij een op de voet van artikel 41 van de Invorderingswet 1990 (hierna: IW) genomen beschikking met dagtekening 29 maart 2013 aansprakelijk gesteld voor diverse onbetaald gebleven (navorderings)aanslagen vennootschapsbelasting (hierna ook: Vpb) ten name van [de BV] (hierna: de BV). Deze aansprakelijkstelling beliep een bedrag van € 3.655.140 (zijnde € 3.297.817 belasting en € 357.323 heffingsrente), te vermeerderen met de invorderingsrente die wordt belopen vanaf de laatste betaaldag van de navorderingsaanslag (10 mei 2013) tot en met de dag van algehele voldoening.

1.2.

Het door belanghebbende daartegen gemaakte bezwaar is door de ontvanger bij uitspraak op bezwaar van 19 december 2013 ongegrond verklaard.

1.3.

Bij uitspraak van 4 maart 2015 heeft de rechtbank het door belanghebbende ingestelde beroep gegrond verklaard, de uitspraak op bezwaar vernietigd en de beschikking aansprakelijkstelling verminderd met € 357.323 (het bedrag aan heffingsrente waarvoor belanghebbende aansprakelijk was gesteld) tot € 3.297.817, met nevenbeslissingen als in die uitspraak vermeld. Het verzoek van belanghebbende tot vergoeding van immateriële schade is door de rechtbank afgewezen.

1.4.

Het tegen deze uitspraak ingestelde hoger beroep is bij het Hof ingekomen op 8 april 2015, aangevuld bij brief van 2 juni 2015. De ontvanger heeft een verweerschrift ingediend.

1.5.

Op 3 en 10 december 2015 zijn nadere stukken ontvangen van belanghebbende. Hiervan zijn afschriften verzonden aan de ontvanger.

1.6.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 december 2015. Gelijktijdig en met instemming van partijen zijn ter zitting behandeld het onderhavige hoger beroep van belanghebbende (kenmerk Hof: 15/00158) en de hogere beroepen van [X2] (kenmerk Hof: 15/00159) en [X3] (kenmerk Hof: 15/00160), betreffende de aan hen uitgebrachte beschikkingen aansprakelijkstelling voor de onder 1.1 vermelde, onbetaald gebleven (navorderings)aanslagen ten name van de BV. Al hetgeen in één van deze zaken is vermeld of verklaard, wordt eveneens geacht te zijn vermeld of verklaard in de andere gelijktijdig behandelde zaken. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat met deze uitspraak wordt meegezonden.

2 Feiten
2.1.

De rechtbank heeft in haar uitspraak (waarin belanghebbende is aangeduid als ‘eiser’, de ontvanger als ‘verweerder’ en de BV als ‘ [de BV] ’) de navolgende feiten vastgesteld:

Ten aanzien van [de BV]

1. [de BV] is houdster- en financieringsmaatschappij. [de BV] investeert met name in deelnemingen in de hotelbranche in Europa. Enig aandeelhouder van [de BV] is [A Ltd] . te Israël. In 1999 (hoteltak) en 2000 (winkelcentrum) heeft [de BV] het grootste deel van haar deelnemingen verkocht. Nadien heeft [de BV] enkele kleinere deelnemingen gehouden die vastgoed verhuurden aan ieder één huurder. In de loop van 1999 heeft [de BV] geld uitgeleend aan de moedermaatschappij tegen een rente van LIBOR + 1,25% (7,25%). Ultimo 1999 bedraagt de vordering op de moeder fl. 8.006.000 en ultimo 2000 bedraagt deze vordering fl. 112.903.000. Volgens het uittreksel uit het Handelsregister is [de BV] op 24 december 2002 verhuisd naar [Q] , Israël.

2. Aan [de BV] zijn, voor zover van belang, de volgende aanslagen vennootschapsbelasting opgelegd:

Jaar Datum Vervaldatum Belasting Boete Heffingsrente

1999 20-08-2005 20-09-2005 fl. 26.250 fl. 5.432

2000 08-06-2002 08-08-2002 fl. 184.389 fl. 10.766

2000 31-07-2006 31-08-2006 fl. 1.448.636 fl. 304.676

2001 31-08-2002 31-10-2002 € 943.865 € 21.008

2001 22-03-2003 11-05-2003 € 732.501 € 29.596

2002 28-04-2006 30-06-2006 € 2.209.820 € 1.104.909 € 273.557

Deze aanslagen zijn onbetaald gebleven.

3. De definitieve aanslag voor het jaar 2002 is na een boekenonderzoek opgelegd met een vergrijpboete van 50%. [de BV] heeft bezwaar en vervolgens beroep tegen deze aanslag aangetekend. Het gerechtshof te Amsterdam heeft de aanslag en de vergrijpboete bij uitspraak van 25 november 2010 verminderd. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van [de BV] op 9 maart 2012 ongegrond verklaard.

4. Blijkens de bijlage bij de beschikking aansprakelijkstelling is eiser aansprakelijk gesteld voor de volgende bedragen:

Jaar Datum Bedrag Heffingsrente

2000 08-06-2002 € 70.939 0

2001 31-08-2002 € 299.402 0

2001 22-03-2003 € 732.502 € 29.595

1999 20-08-2005 € 1.641 0

2002 28-04-2006 € 1.543.672 € 191.092

2000 31-07-2006 € 649.661 € 136.636

5. Tot de gedingstukken behoort een eerste ontwerp van 25 november 2002 van een ‘STEP PLAN TABLE, TRANSFERING OF [de BV] TO BE MANAGED AND CONTROLLED IN ISRAEL’. De tekst luidt, voor zover van belang, als volgt:

“ [de BV] Responsibility The Stage and

comments

LEGAL ACTIONS

1. Dividend distribution from [B bv] [X2] , [D adviseurs] (…)

1.1

Preparation Annual Financial Accounts [E] , [X2] The intention is

2002 and [C] to submit tax

return up until

Q3 in NL and

Q4 in Israel

1.2

S[ha]reho[l]der’s Approval of the companies’ [X2] , [C]

financial accounts [E] , The loan is

1.3

[de BV] ’s loan to its shareholder is to be [C] , renewable each

realigned to allow for smallest possible [F] . Year.

exchange rate gain.

1.4

Board resolution of [A Ltd] [C] ,

consenting to the change in residence; [F]

1.5

Powers of attorney powers of attorney and [F] .

Shareholders resolution to move the office and [X2]

address to Israel;

1.6

Approval by the board of directors of [X2] and Suggested that these

financial accounts per the date of the [F] be approvad no

moving out of the Netherlands Adv. later than

Tuesday 03/12/02

2. Preparation and Filing of the corporate [X2] , [D adviseurs] Up to and including

income tax day of transfer of

retums in the Netherlands. residence i.e.Q3

2.1

Formal applications with Dutch tax [D adviseurs]

authorities concerning transfer of residence

of Company to Israel.

2.2

Board decisions in Israel parallel to the [C] and This can be done

registration of the company in Israel ______ already on the 29/11/02

3. Powers of attorney and shareholders [F] , [X2]

resolution to dismiss / discharge the and [C]

managing directors of the Company

4. Powers of attorney and shareholders

resolution [F] , [X2]

appoint new managing directors and [C]

4.1

Register the appointment of new directors, [F] .

with Chamber of Commerce

4.2

de-registration of the Company, and re- [F]

registration the new office address.

Shareholders resolution appointing new Israeli

Directors to the board of directors. [C] and

_______

Drafting and the signing of new management [F] , [C] and

contracts with the appointed directors _______

4.3

Formal closing of the Dutch office and [X2] , [C] Suggested to be

opening the Israeli office. Notification to done by 29/11/02

the Dutch Chamber of Commerce and (…)

board of directors decision

4.4

Transfer of effective seat and management [C] , [X2]

personnel to Israel

4.5

Closing of the Dutch Bank Accounts [X2]

4.6

Opening of the Israeli Bank account [C]

4.7

Shareholders resolution on change of [X2] , [C]

accountants to local Israeli Accountants and [F]

4.8

Formal Registration with Israeli Tax [C] and Formal

Authoritïes ______ notification is

vital for Dutch

tax purposes

4.9

Dividend declaration Waiving of the loan, [C] and It is suggested

by way of dividend declaration, at what date? ______ that the loan is

repaid after the

migration as this

may save tax

charges in Israel

which may arise

from the

retroactive opening

by the Israeli tax

authorities of the [de BV] accounts

5. [de BV] shall distribute dividends in an amount [C]

equivalent to the amount of the Loan Note 1

in Section 4.9 above, as follows:”

6. Op 18 december 2002 is in [Q] een Power of Attorney getekend met, voor zover van belang, de volgende inhoud:

“POWER OF ATTORNEY

To Convene Extraordinary General Meeting of Shareholders of

[de BV] .

The Undersigned, [A Ltd] , establisbed and existing under the laws of Israel, with offices at [adres 1] , [Q] , Israel, owner of one hundred percent (100 %) of the issued and paid-up share capital of [de BV] ., (hereinafter referred to as the “Company”) with registered address at [a-straat 1] ., [R] ., the Netherlands, herewith represented Mr [G] and Mr [X1] , who are authorized to bind the

Undersigned,

hereby constitutes and appoints Mr [X3] , an individual of Netherlands nationality, having his address at [adres 2] [S] and/or Mrs [H] , an individual of Netherlands nationality, having her address at [adres 3] , [T] , the Netherlands, whether jointly or individually, (hereinafter referred to as: the “Representatives”) as true and lawful representative, agent and proxy of the Undersigned, with full power for and in the name, place and instead of the Undersigned and with full power of substitution, to vote all shares of the capital stock of the Company at the Extraordinary General...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT