Uitspraak Nº 15-180899-22 RK-nummer: 22-023214. Rechtbank Noord-Holland, 2022-10-24

CourtRechtbank Noord-Holland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNHO:2022:9413
Date24 Octubre 2022
Docket Number15-180899-22 RK-nummer: 22-023214
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Alkmaar

parketnummer : 15-180899-22

raadkamernummer : 22-023214

datum : 24 oktober 2022

beslissing van de enkelvoudige raadkamer op het beklag op grond van artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[klager]

,

woonplaats kiezend op het kantoor van mr. J.C. Duin,

advocaat te Hoorn (Nieuwstraat 23, 1621 EA Hoorn),

hierna te noemen: de klager, tevens beslagene.

1 Feiten
1.1.

Klager wordt met vier anderen verdacht van het plegen van een strafbaar feit: openlijke geweldpleging op 18 juni 2022 tegen personen, met ernstig letsel van in ieder geval één persoon tot gevolg.

1.2.

De officier van justitie heeft op 28 juli 2022 een vordering bij de rechter-commissaris ingediend om een machtiging te verkrijgen tot het leggen van conservatoire beslag in verband met een later op te leggen schadevergoedingsmaatregel. Die machtiging is dezelfde dag door de rechter-commissaris verleend voor een bedrag van € 65.000,-.

1.3.

Op 2 augustus 2022 heeft de deurwaarder conservatoir beslag gelegd op de auto van klager, voor een geschatte waarde van € 15.000,-. Het proces-verbaal van beslag en de machtiging van de rechter-commissaris zijn door de deurwaarder op 5 augustus 2022 aan klager betekend.

1.4.

Bij exploot van 21 september 2022 heeft de deurwaarder conservatoir beslag gelegd onder de ABN AMRO Bank op de tegoeden van klager. Dat bedrag heeft doel getroffen, maar is door de deurwaarder op verzoek van de officier van justitie beperkt tot € 50.000,-. Het proces-verbaal van dit beslag is op 21 september 2022 aan klager betekend.

1.5.

Nadat klager door het gerechtshof Amsterdam op 31 augustus 2022 is geschorst uit zijn voorlopige hechtenis, heeft klager een bod uitgebracht op een te koop staande woning. Op 21 september 2022 heeft klager een schriftelijke koopovereenkomst gesloten. De koopprijs bedroeg € 260.000,-.

2 Procedure
2.1.

Het klaagschrift is op 13 oktober 2022 ter griffie van deze rechtbank ontvangen.

2.2.

Het Openbaar Ministerie heeft op voorhand zijn standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt.

2.3.

De rechtbank heeft op 20 oktober 2022 het klaagschrift in openbare raadkamer behandeld.

2.4.

De rechtbank heeft de klager, zijn advocaat, mr. J.C. Duin en de officier van justitie op zitting gehoord.

3 Beklag
3.1.

Het beklag strekt tot teruggave van het conservatoir inbeslaggenomen voorwerp, te weten: een geldbedrag van € 50.000,- althans de vordering van klager ter hoogte van dat bedrag op zijn bank, de ABN AMRO Bank.

3.2.

Namens de klager is het volgende aangevoerd.

Uit de koopakte blijkt dat de betaling van de koopsom voor de woning (€ 260.000,-) dient te geschieden op het moment van het passeren van de akte van levering bij de notaris Dat is op 27 oktober 2022. De inbeslagname van het geldbedrag brengt met zich mee dat klager de koopsom op 27 oktober 2022 niet langer kan voldoen. Ingevolge artikel 14.2 van de overeenkomst zal deze tekortkoming een boete van l0% van het koopbedrag betekenen.

3.3.

Primair wordt het standpunt ingenomen dat het beslag moet worden opgeheven, omdat de rechter aan klager geen schadevergoedingsmaatregel zal opleggen.

Subsidiair is klager van mening dat het beslag niet proportioneel is en dat een belangenafweging dient te worden gemaakt. Deze belangenafweging leidt tot de conclusie dat moet worden voorkomen dat een 18-jarige een boete van maar liefst € 26.000,-krijgt opgelegd, terwijl ook minder ingrijpende maatregelen tot de mogelijkheden behoren.

4 Standpunt van het Openbaar Ministerie
4.1.

De officier van justitie verzet zich tegen teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp aan de klager. Hij heeft daartoe aangevoerd dat het bedrag moet worden bewaard ten behoeve van een later op te leggen schadevergoedingsmaatregel. Het beslag is rechtmatig gelegd en ook niet buiten proporties, gelet op de hoogte van de schade van het slachtoffer

5 Beoordeling
5.1.

De rechtbank is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT