Uitspraak Nº 18/029831-22. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-25

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3848
Date25 Octubre 2022
Docket Number18/029831-22

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie

Assen

parketnummer 18/029831-22

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 25 oktober 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1999 te [geboorteplaats] , inschrijvingsadres in de Basisregistratie Personen: [straatnaam] , [woonplaats] , thans gedetineerd in [instelling 1] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 11 oktober 2022.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J.A.M. Kwakman, advocaat te Assen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. D. Roggen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging op de voet van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:

1.

zij op of omstreeks 4 februari 2022 te Assen, in een separeerruimte van de [instelling 2] , gelegen aan [straatnaam] , opzettelijk brand heeft gesticht door open vuur in aanraking te brengen met plastic en/of hout en/of karton en/of papier en/of kleding, althans met een brandbare stof ten gevolge waarvan het gebouw, althans de separeerruimte en/of de inboedel, geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan, en daarvan gemeen gevaar voor het gebouw en/of de inboedel, in elk geval gemeen gevaar voor goederen te duchten was;

2. zij op of omstreeks 24 oktober 2021 te Assen [slachtoffer] heeft mishandeld door meermalen

  • -

    in haar gezicht en/of tegen haar lichaam te slaan en/of

  • -

    tegen haar benen en/of elders tegen haar lichaam te schoppen.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor feiten 1 en 2.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van feit 2. Zij heeft daartoe kort samengevat- aangevoerd dat verdachte, vanuit haar beleving, geen enkele intentie had om aangeefster aan te vallen. In haar dissociatie dacht zij dat aangeefster haar moeder was en zijzelf een jong kind dat in haar bewegen werd belemmerd door een man die aan haar hing. Zij had dus geen opzet op pijn bij aangeefster.

De raadsvrouw heeft zich ten aanzien van feit 1 gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Oordeel van de rechtbank

Feit 1

De rechtbank acht feit 1 wettig en overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring. Nu verdachte dit feit duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering.

Deze opgave luidt als volgt:

  1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 11 oktober 2022;

  2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van brandonderzoek d.d. 3 maart 2022,opgenomen op pagina 37 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 2022030697 d.d. 9 maart 2022, inhoudend de relateringen van [naam 1] en [naam 2] .

Feit 2

De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

1. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 9 februari 2022, opgenomen op pagina 52 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 2022030697 d.d. 9 maart 2022, inhoudend als verklaring van [slachtoffer] :

Op 24 oktober 2021 was ik werkzaam bij GGZ Drenthe aan de [straatnaam] te Assen. Wij hoorden [verdachte] herhaaldelijk roepen: "Jullie moeten nu komen."

Ik liep door de voordeur van [nummer] , afdeling [naam afdeling], naar buiten. Toen wij de afdeling verlieten stond zij eigenlijk al meteen dicht bij mij. Ik zag en voelde dat [verdachte] mij met één van haar handen op mijn rechter slaap raakte. Ik voelde meteen veel pijn, ik werd zo hard geraakt dat mijn bril van mijn hoofd viel. Ik voelde pijn op mijn slaap en rechter oogkas.

Ik zag en voelde dat [verdachte] hierna op mij in bleef slaan en schoppen. Zij raakte mij al schoppend meerdere malen op mijn benen. Dit veroorzaakte ook pijn.

Nadat ik weer binnen was zag ik dat de huid rondom mijn rechteroogkas rood en gezwollen was. Ook gloeide het. Ik heb er zeker nog een aantal dagen last van gehad, het voelde erg beurs. Door de klappen die ik tegen mijn hoofd heb gehad, heb ik een aantal dagen erg last van hoofdpijn gehad.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 4 februari 2022, opgenomen op pagina 55 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [naam 3] :

Ik zag dat [verdachte] vol in de aanval ging op [slachtoffer] . Ik zag dat [verdachte] ongecontroleerd om haar heen sloeg en schopte. Ik zag dat zij [slachtoffer] hierbij op haar benen schopte en haar sloeg op haar lijf en gezicht. Ik zag dat [slachtoffer] werd geraakt door het slaan en het schoppen van [verdachte] . Ik zag dat [slachtoffer] haar bril al van haar hoofd was geslagen toen ik aan kwam. Ik zag dat [slachtoffer] na het incident een blauwe wang had.

Met betrekking tot de hiervoor weergegeven standpunten overweegt de rechtbank het volgende.

De rechtbank stelt op basis van de hiervoor opgesomde bewijsmiddelen vast dat verdachte aangeefster heeft geslagen tegen haar hoofd en lichaam en heeft geschopt tegen onder andere haar benen. Aangeefster heeft hierdoor, zo blijkt uit de aangifte, pijn ondervonden.

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat verdachte geen opzet heeft gehad om aangeefster pijn te doen, nu zij ten tijde van de mishandeling dissocieerde. Naar het oordeel van de rechtbank moet, in een geval als het onderhavige waarin met een beroep op een ernstige geestelijke stoornis bij de verdachte het opzet wordt bestreden, vooropgesteld worden dat een stoornis slechts aan de bewezenverklaring van het opzet in de weg staat indien bij de verdachte ten tijde van zijn handelen ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT