Uitspraak Nº 18/1947, 18/2896 en 19/1253. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2020-04-28

Datum uitspraak:28 april 2020
Uitgevende instantie::College van Beroep voor het bedrijfsleven
 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummers: 18/1947, 18/2896 en 19/1253

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 28 april 2020 in de zaak tussen V.O.F. [naam 1] Melkvee, te [plaats 1] (Melkvee),

V.O.F. [naam 1] Toldijk, te [plaats 1] (Toldijk) en

Maatschap [naam 2], te [plaats 2] (de maatschap), gezamenlijk appellanten

(gemachtigde: mr. ir. J.M.M. Kroon),

en

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verweerder

(gemachtigde: mr. T. Meijer).

Procesverloop

Verweerder heeft bij besluit van 31 januari 2018 op grond van artikel 23, derde lid, van de Meststoffenwet (Msw) het fosfaatrecht van de maatschap vastgesteld. Bij besluit van

24 juli 2018 (bestreden besluit 1) heeft verweerder het bezwaar tegen dat besluit ongegrond verklaard. Hiertegen richt zich het beroep van de maatschap (zaak 18/1947).

Verweerder heeft bij besluit van 31 januari 2018 voor Toldijk het fosfaatrecht vastgesteld. Bij besluit van 7 november 2018 (bestreden besluit 2) heeft verweerder op het bezwaar van Toldijk beslist en haar fosfaatrecht op nihil vastgesteld. Hiertegen richt zich het beroep van Toldijk (zaak 18/2896).

Verweerder heeft bij beschikking van 14 augustus 2018 voor Melkvee het fosfaatrecht vastgesteld. Bij besluit van 3 mei 2019 (bestreden besluit 3) heeft verweerder op het bezwaar van Melkvee tegen dat besluit beslist en het fosfaatrecht verhoogd. Hiertegen richt zich het beroep van Melkvee (zaak 19/1253).

Verweerder heeft verweer gevoerd.

Met toestemming van partijen is een zitting achterwege gebleven.

Overwegingen

Relevante bepalingen

1.1.

Ingevolge artikel 23, derde lid, van de Msw stelt verweerder het op een bedrijf rustende fosfaatrecht per 1 januari 2018 vast in overeenstemming met de forfaitaire productie van dierlijke meststoffen in een kalenderjaar door melkvee dat op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden en geregistreerd. Op grond van artikel 23, vierde lid, van de Msw wordt, samengevat, bij de overname van een beëindigd bedrijf tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 dat fosfaatrecht verhoogd, met het fosfaatrecht dat voor dit beëindigde bedrijf bij continuering, krachtens het derde lid zou zijn vastgesteld.

1.2.

Het recht op eigendom is neergelegd in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP). Het verzekert het recht op het ongestoord genot van eigendom, maar tast op geen enkele wijze het recht aan dat een Staat heeft om die wetten toe te passen die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang.

Feiten

2.1.

De maatschap exploiteerde een melkveehouderij en hield op 2 juli 2015 69 melk- en kalfkoeien en 57 stuks jongvee. Op 3 juli 2015 is zij met het oog op het fosfaatrechtstelsel een samenwerking met Toldijk aangegaan in de vorm van Melkvee, waarbij de maatschap en Toldijk hun bedrijf in deze vennootschap onder firma inbrachten. De bedoeling was om op de bedrijfslocatie van Toldijk te melken en op de bedrijfslocatie van de maatschap het jongvee te stallen. De bedrijfsoverdracht naar Melkvee vond plaats per 1 januari 2017.

2.2.

Toldijk exploiteerde een melkveehouderij met aanvankelijk 120 melk- en kalfkoeien. Vanaf 19 juni 2009 beschikte zij over een milieuvergunning voor het houden van 612 melk- en kalfkoeien en 160 stuks jongvee. Zij heeft een melkstal en potstal gebouwd en in 2011 een ligboxenstal met 196 plaatsen gerealiseerd. In juni 2013 kreeg Toldijk vergunning voor een tweede ligboxenstal (met eveneens 196 koeplaatsen). De financiering daarvan was eind januari 2015 rond en de bouw startte op 10 februari 2015. Het casco was in juni 2015 klaar, de stalinrichting na 2 juli 2015. Op 2 juli 2015 stond deze stal leeg en hield Toldijk 345 melk- en kalfkoeien en 102 stuks jongvee (65 kalveren en 37 vaarzen).

Besluiten van verweerder

3.1.

Verweerder heeft het fosfaatrecht van de maatschap vastgesteld op 3.754 kg.

3.2.

Verweerder had aanvankelijk het fosfaatrecht van Toldijk vastgesteld op 15.742 kg, uitgaande van de dieraantallen die...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT