Uitspraak Nº 18/245563-21. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-18

ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3749
Docket Number18/245563-21
Date18 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer 18/245563-21

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 18 oktober 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1989 te [geboorteplaats] , wonende te [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 4 oktober 2022.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R. Tetteroo, advocaat te Schiedam.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. L. Lübbers.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting van 4 oktober 2022 medegedeeld dat zij voornemens is een ontnemingsvordering als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na aanpassing van de tenlastelegging op de voet van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering, ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 9 augustus 2021 tot en met 12 september 2021 te Dalen, gemeente Coevorden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (in een pand/ boerderij/schuur aan de [straatnaam] ) heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd (B) en/of vervaardigd (D), een (grote) hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde amfetamine, (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of één of meerdere onbekend gebleven personen, op één of meerdere tijdstippen, in de periode van 9 augustus 2021 tot en met 12 september 2021 te Dalen, gemeente Coevorden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (in een pand/boerderij/schuur aan de [straatnaam] ) heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd

en/of verstrekt en/of vervoerd (B) en/of vervaardigd (D), een (grote) hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde amfetamine, (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die weten,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op één of meerdere tijdstippen, in de periode van 9 augustus 2021 tot en met 12 september 2021 te Dalen, gemeente Coevorden, althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door in en/of rondom het drugslab aan de [straatnaam] :

- beveiligingswerzaamheden te verrichten, en/of schoonmaakwerkzaamheden te verrichten, bestaande uit (onder meer) het schoonmaken van de vloeren en/of het legen/opstapelen/wegzetten van meerdere (gevulde) jerrycans;

2.

hij op of omstreeks 12 september 2021 te Dalen, gemeente Coevorden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk (in een pand/boerderij/loods aan de [straatnaam] ) aanwezig heeft gehad (C) een (grote) hoeveelheid van (ongeveer) 789 liter amfetamine(-olie), in elk geval een (grote) hoeveelheid amfetamine(-olie), zijnde amfetamine, een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

3.

hij op één of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 22 juni 2021 tot en met 12 september 2021 te Dalen, gemeente Coevorden, en/of Zwijndrecht en/of Ridderkerk en/of [plaats] en/of Assen en/of (elders) in Nederland, tezamen en in, vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

(telkens) om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk

 • -

  telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren (B) en/of

 • -

  vervaardigen (D) en/of

van een of meer hoeveelhe(i)d(en) amfetamine(-olie), zijnde amfetamine(-olie) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, in elk geval een of meer hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende een middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet, voor te bereiden en/of te bevorderen:

 • -

  een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doenplegen, mede te plegen en/of uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of

 • -

  zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te verschaffen en/of

 • -

  voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) om te vermoeden dat zij bestemd was/waren tot het plegen van het/die delict(en),

immers, heeft/hebben hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) in voornoemde periode en op een of meer van voornoemde pleegplaatsen (telkens):

(uit LFO-rapport d.d. 8 november 2021, drugslab te Dalen op 12 september 2021 (ongenummerd), en proces-verbaal van analyseresultaten en bevindingen [straatnaam] te Dalen d.d. 2 maart 2022 (pagina 356 tot en met pagina 417)

in/op een pand/boerderij/perceel aan de [straatnaam] te Dalen heeft/hebben gebruikt en/of een

(compleet) in werking zijnde laboratorium-opstelling/productieplaats (drugslab) opgezet en/of in stand gehouden, bedoeld voor de opslag van grondstoffen/chemicaliën en/of voor de productie en/of vervaardiging van amfetamine en/of de productie van MAPA/BMK-Glycidezuur naar BMK

(Benzylmethylketon), in elk geval een stof vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, en/of

in dat drugslab (in ieder geval) de volgende voorwerpen/producten te weten grondstoffen en/of chemicaliën en/of productiemiddelen en/of productievoorwerpen en/of hulpmiddelen en/of laboratoriumbenodigdheden gebruikt en/of bereid en/of opgeslagen en/of voorhanden heeft/hebben gehad, bedoeld voor de productie van BMK en/of (vervolgens) amfetamine(-olie), althans synthetische drugs, waaronder:

 • -

  180 liter, althans een aanzienlijke hoeveelheid, formamide (O10, 66), en/of - een hoeveelheid zure (PH -3) vloeistof, en/of

 • -

  440 liter, althans een aanzienlijke hoeveelheid, fosforzuur (B5), en/of

 • -

  een hoeveelheid mierenzuur, en/of

 • -

  een hoeveelheid methanol, en/of

 • -

  550 kilogram, althans een aanzienlijke hoeveelheid, Caustic Soda (O17), en/of

 • -

  25 kilogram, althans een aanzienlijke hoeveelheid, MAPA (O5), en/of

 • -

  123 liter BMK, althans een aanzienlijke hoeveelheid, BMK (O23), en/of

 • -

  100 kilogram, althans een aanzienlijke hoeveelheid, BMK-glycidezuur (O27), en/of

 • -

  1100 liter, althans een aanzienlijke hoeveelheid, zoutzuur (B30), en/of

 • -

  een hoeveelheid N-formylamfetamine, en/of

 • -

  diverse hardware, waaronder (18) maatbekers en/of (4) RVS-reactieketels en/of een (4) roermechanismes en/of (36) propaanflessen en/of (4) gasflessen en/of (14) gasbranders en/of (5) Aubain-marie bakken en/of (14) klemdekselvaten en/of (7) dopvaten en/of (4) schroefdekselvaten en/of een luchtcompressor en/of lucht- en waterslangen en/of (17) IBC's en/of (405) gevulde en nietgevulde jerrycans en/of (4) scheitrechters en/of handschoenen en/of gasmaskers, althans een grote/aanzienlijke hoeveelheid hardware, en/of

een schuur aan de [straatnaam] te Zwijndrecht als opslagruimte voor chemicaliën en/of grondstoffen ter beschikking gesteld, en/of

een vrachtauto gebruikt als opslagruimte voor de grondstoffen/chemicaliën ten behoeve van de productie van precursoren en/of amfetamine(-olie) en/of voorhanden gehad en/of ter beschikking gesteld, en/of

een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te verschaffen, door:

 • -

  ( versleutelde) telefoons ter beschikking gestel en/of voorhanden gehad ten behoeve van de communicatie tussen verdachte(n) en/of zijn/hun mededader(s), en/of

 • -

  door middel van (versleutelde) chatgesprekken informatie/afbeeldingen/filmfragmenten

uitgewisseld en/of voorhanden gehad over de/het bereidingswijze/kookprocessen/of het productieproces van precursoren en/of amfetamine(olie), althans synthetische drugs, en/of - inlichtingen gevraagd en/of verkregen omtrent het (verloop van het) kookproces van de amfetamine(olie) en/of tijdens het kookproces om bijstand en/of hulp en/of inlichtingen gevraagd en/of verkregen en/of gegeven, en/of

 • -

  in het drugslab een handgeschreven recept 'voor de grootschalige omzetting vanpre-precursor naar BMK opgevolgd door de eerste fase kookstap van de vervaardiging van amfetamine vanuit BMK (middels de Leuckart Synthese) en de tweede kookstap met loog met circa 150 liter amfetamine-olie per batch' voorhanden heeft gehad (018), en/of

 • -

  een of meer chauffeur(s) geregeld voor het vervoeren en/of ophalen van goederen en/ofgrondstoffen en/of producten en/of personen ten behoeve van voornoemd drugslab, en/of

 • -

  een of meer perso(o)n(en) geregeld voor het produceren van BMK en/of

N-formylamfetamine en/of amfetamine, althans voor het ondersteunen van verdachte en/of zijn mededader(s) bij het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT