Uitspraak Nº 18/280961-21. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-27

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:4032
Date27 Octubre 2022
Docket Number18/280961-21

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer 18/280961-21

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 27 oktober 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats] , wonende te [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 6 oktober 2022. Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. B. Hartman, advocaat te

Amsterdam-Duivendrecht. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. R. Janssens.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 maart 2021 tot en met 29 juli 2021 te Nieuw-Roden, gemeente Noordenveld, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (in een woning/schuur/garage gelegen op of aan de [straatnaam] en/of [straatnaam] ) heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd, althans opzettelijk aanwezig gehad, (een) hoeveelheid/hoeveelheden van (een) materiaal/materialen bevattende (meth)amfetamine en/of mefedron (4-MMC), zijnde (meth)amfetamine en/of mefedron (4-MMC), in elk geval (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 maart 2021 tot en met 29 juli 2021 te

Leeuwarden en/of Nieuw-Roden en/of Roden, gemeente Noordenveld, en/of Groningen en/of Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf, en/of Smilde en/of Nieuwegein, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of vervaardigen van een of meer hoeveelhe(i)d(en) (meth)amfetamine, zijnde (meth)amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, in elk geval een of meer hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende een middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet, voor te bereiden en/of te bevorderen:

 • -

  een ander heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/ofuit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen,

 • -

  zich en/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeftgetracht te verschaffen, - voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte, wist of ernstige reden had om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit, immers, heeft/hebben hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) in voornoemde periode en op een of meer van voornoemde pleegplaatsen (telkens):

 • -

  ( een deel van) een of meer woning(en)/schu(u)r(en)/garage(s) aan de [straatnaam] en/of[straatnaam] in Nieuw-Roden en/of [straatnaam] in Leeuwarden (als opslagruimte voor chemicaliën en/of grondstoffen en/of (laboratorium)benodigdheden en/of als productieruimte) ter beschikking gesteld en/of ter beschikking laten stellen en/of

 • -

  een of meer vervoermiddelen ter beschikking gesteld en/of ter beschikking laten stellen en/ofgebruikt en/of voorhanden gehad en/of een of meer personen vervoerd van en naar voornoemd woning(en)/schu(u)r(en)/garage(s) aan de [straatnaam] en/of [straatnaam] in Nieuw-Roden en/of - informatie uitgewisseld over de bereidingswijze en/of het productieproces van precursoren en/of (meth)amfetamine, althans synthetische drugs en/of

 • -

  ( een of meer onderdelen van) een productieopstelling aangeschaft en/of voorhanden gehad,waaronder een of meer RVS-reactieketels en/of koelhuizen en/of gasbranders en/of afsluiters en/of bochten en/of een aftapkraan en/of

 • -

  een grote hoeveelheid/hoeveelheden (laboratorium)benodigdheden en/of gereedschappenaangeschaft en/of laten aanschaffen en/of vervoerd en/of laten vervoeren en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad, waaronder een of meer gasflessen en/of jerrycans en/of vrieskisten en/of een roermixer en/of een klemdekselvat en/of

 • -

  meermalen, althans eenmaal, de goederen in de woning(en)/schu(u)r(en)/garage(s) aan de

[straatnaam] en/of [straatnaam] in Nieuw-Roden getild en/of

 • -

  een grote hoeveelheid/hoeveelheden chemicaliën en/of grondstoffen, bedoeld voor de productie vanBMK (Benzylmethylketon) en/of (vervolgens) (meth)amfetamine, aangeschaft en/of laten aanschaffen en/of vervoerd en/of laten vervoeren en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad, waaronder (ongeveer) 40 kilogram MAPA en/of (ongeveer) 150 kilogram MAPA en/of BMK en/of formamide en/of mierenzuur en/of fosforzuur en/of zoutzuur en/of zwavelzuur en/of

 • -

  zijn mededader(s) op de hoogte gehouden over de levering/aankoop van chemicaliën en/ofgrondstoffen voor het vervaardigen van precursoren en/of (meth)amfetamine, althans synthetische drugs en/of (laboratorium)benodigdheden en/of

 • -

  handschoenen en/of gasmaskers vervoerd en/of voorhanden gehad en/of

 • -

  ( aldus) een laboratorium- en/of productieopstelling voor het vervaardigen van BMK, althansprecursoren, en/of (meth)amfetamine, althans synthetische drugs, voorhanden gehad;

3.

hij op of omstreeks 17 september 2020 te Roden, gemeente Noordenveld, althans in Nederland, om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of vervaardigen van (meth)amfetamine, in elk geval een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet, voor te bereiden en/of te bevorderen:

zich gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen, immers heeft hij, verdachte,

een (grote) hoeveelheid chemicaliën en/of grondstoffen aangeschaft/besteld, te weten (ongeveer) 20,18 kilogram methyl 3-oxo-2-fenylbutanoaat (MAPA) voor het vervaardigen van Benzylmethylketon (BMK), althans (een) precurso(o)r(en), en/of (meth)amfetamine, althans synthetische drugs.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten. Hij heeft daartoe het volgende - overeenkomstig het door hem overlegde requisitoir - aangevoerd, kort en zakelijk weergegeven:

Feiten 1 en 2:

De officier van justitie verwijst naar de chatgesprekken met en tussen de medeverdachten, de observaties van de politie, het onderzoek naar de drugsafvaldumping in Foxwolde en Roderesch en de doorzoekingen aan de [straatnaam] te Nieuw-Roden en aan de [straatnaam] te Leeuwarden. Dat er amfetamine en mefedrine is geproduceerd, volgt uit het feit dat er afvalstoffen zijn gedumpt van de productie van deze stoffen. Zonder productie zou er immers geen drugsafval zijn. De pleegplaats van het drugslaboratorium is onduidelijk. Het kan goed zijn dat dit in één van beide schuren was aan de [straatnaam] te Nieuw-Roden, omdat de verdachten daar zeer actief waren met schoonmaken, opruimen en wegbrengen van afval. Het gedumpte drugsafval wordt daar ook ingeladen en is vervolgens in een redelijke nabijheid gedumpt. Het produceren van deze stoffen is in ieder geval in Nederland geweest, omdat de politie de verdachten in de weken voor de inval niet naar het buitenland heeft zien rijden.

Betrokkenheid verdachte

Gelet op alle bevindingen is verdachte als medepleger verantwoordelijk voor de onder en 1 en 2 ten laste gelegde feiten. Het meermalen aanwezig zijn bij de schuren in Nieuw-Roden, het sturen van drugsgerelateerde berichten naar medeverdachte [medeverdachte 2] en het bestellen van goederen en stoffen die gebruikt kunnen worden in het productieproces van synthetische drugs, maken dat de feiten 1 en 2 wettig en overtuigend kunnen worden bewezen.

Feit 3:

De koeriersdienst UPS heeft op 17 september 2020 getracht een postpakket te bezorgen bij het ouderlijk huis van verdachte, op dat adres stond verdachte op dat moment ook ingeschreven. De moeder van verdachte heeft dat pakket geweigerd, omdat zij niks had besteld. Nadat de bezorger het pakket weer had meegenomen werd UPS gebeld door een nummer dat toebehoort aan de moeder van de vriendin van verdachte. De persoon aan de telefoon wilde alsnog het pakket in ontvangst nemen. Uit onderzoek bleek vervolgens dat het pakket ongeveer 20 kilo MAPA bevatte, een grondstof voor amfetamine.

Gelet op bovenstaande feiten en omstandigheden kan wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte het pakket heeft besteld en dat hij omstreeks 17 september 2020 moeite heeft gedaan om dat pakketje te bemachtigen.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van de onder 1 en 3 ten laste gelegde feiten. De raadsman heeft zich met betrekking tot het onder 2 ten laste gelegde feit gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Hij heeft daartoe - overeenkomstig zijn pleitnota - het volgende aangevoerd, kort en zakelijk weergegeven:

Feit 1:

Productiehandelingen

Uit de stukken in het dossier volgt niet dat er sprake was van productie van (meth)amfetamine en mefedron (4-MMC). Bij de schuren aan de [straatnaam] te Nieuw-Roden zijn enkel grondstoffen en goederen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van verdovende middelen. De enkele omstandigheid dat er drugsafval gedumpt is, een feit dat bij verdachte niet ten laste is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT