Uitspraak Nº 18/342826-21. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-28

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3909
Date28 Octubre 2022
Docket Number18/342826-21

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie

Leeuwarden

parketnummer

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 28 oktober 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats] , ingeschreven op [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 14 oktober 2022. Tegen de niet verschenen verdachte is verstek verleend. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. H.J. Veen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 21 mei 2021 te of nabij Siegerswoude, gemeente Opsterland als

verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig, daarmede rijdende over de weg, de Binnenwei, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend,

 • -

  onder invloed van alcohol in combinatie met drugs (cannabis), althans in een toestand te verkerenals bedoeld in artikel 8, eerste of tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994, en/of

 • -

  met zijn voertuig te rijden op een overzichtelijke weg met een snelheid van ongeveer 127 kilometerper uur - alwaar voor die genoemde weg een maximum snelheid van 60 kilometer per uur gold -, althans met een (veel) te hoge snelheid ter plaatse, en/of (vervolgens en/of daarbij) de controle over diens voertuig te verliezen, waarbij hij (gezien zijn rijrichting, rechts) de rijbaan van die weg

(grotendeels) heeft verlaten,

ten gevolge waarvan een (eenzijdig) verkeersongeval heeft plaatsgevonden (waarbij hij tegen een boom is gebotst of aangereden, althans aangegleden),

waardoor een ander (genaamd [slachtoffer 1] ) werd gedood en/of waarbij een ander (genaamd [slachtoffer 2] ) zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen, althans zeer ernstig gewond is geraakt, terwijl (tevens) verdachte dat voertuig heeft bestuurd - zonder dat hij in het bezit was van een geldig rijbewijs;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 21 mei 2021 te of nabij Siegerswoude, gemeente Opsterland als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, de Binnenwei, en toen met zijn voertuig heeft gereden op een overzichtelijke weg met een snelheid van ongeveer 127 kilometer per uur - alwaar voor die genoemde weg een maximum snelheid van 60 kilometer per uur gold -, althans met een (veel) te hoge snelheid ter plaatse, en/of (vervolgens en/of daarbij) de controle over diens voertuig heeft verloren, waarbij hij (gezien zijn rijrichting, rechts) de rijbaan van die weg (grotendeels) heeft verlaten, ten gevolge waarvan een (eenzijdig) verkeersongeval heeft plaatsgevonden (waarbij hij tegen een boom is gebotst of aangereden, althans aangegleden),

 • -

  waardoor een ander (genaamd [slachtoffer 1] ) werd gedood en/of

 • -

  waarbij een ander (genaamd [slachtoffer 2] ) zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen, althans zeerernstig gewond is geraakt, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

2.

hij op of omstreeks 21 mei 2021 te of nabij Siegerswoude, gemeente Opsterland een voertuig, te weten een personenauto heeft bestuurd of als bestuurder heeft doen besturen, na gebruik van een of meer in artikel 2, van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, aangewezen stoffen als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, te weten alcohol en/of cannabis, terwijl ingevolge een onderzoek in de zin van artikel 8 van de WVW94 het gehalte in zijn bloed bij iedere aangewezen stoffen vermelde meetbare stoffen 0.28 milligram ethanol (alcohol) per milliliter bloed en/of 6.20 microgram THC (cannabis) per liter bloed bedroeg, in elk geval (telkens) zijnde hoger dan de in artikel 3 van het genoemd Besluit, bij die stoffen afzonderlijk vermelde grenswaarde in combinatie gebruikt;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 21 mei 2021 te of nabij Siegerswoude, gemeente Opsterland als bestuurder van een voertuig, (personenauto), dit voertuig heeft bestuurd, terwijl hij verkeerde onder zodanige invloed van een stof, te weten ethanol (alcohol) en/of THC (cannabis), waarvan hij wist of redelijkerwijs moest weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kon verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moest worden geacht;

3.

hij op of omstreeks 21 mei 2021 te of nabij Siegerswoude, gemeente Opsterland als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto) heeft gereden op de weg, de Binnenwei, zonder dat aan hem door de daartoe bevoegde autoriteit, als bedoeld in artikel 116 lid 1 van de

Wegenverkeerswet 1994 een rijbewijs was afgegeven voor de categorie van motorrijtuigen, waartoe dat motorrijtuig behoorde.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de feiten 1 primair, 2 primair en 3. Met betrekking tot feit 1 primair heeft de officier van justitie gesteld dat sprake is van de zwaarste vorm van schuld. Verdachte heeft de auto bestuurd, terwijl hij geen rijbewijs had. Daarnaast heeft hij de toegestane snelheid met meer dan 60 kilometer per uur overschreden en volgt uit getuigenverklaringen dat hij vlak voor het ongeval nog heeft ingehaald. Bovendien had verdachte meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol en THC in zijn bloed.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank past ten aanzien van het onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

Ieder bewijsmiddel is -ook in onderdelen- slechts gebruikt voor het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

1.

Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verkeersongeval analyse met nummer 210521.18201217 d.d. 11 augustus 2021, opgenomen op pagina 107 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer PL0100-2021161201 d.d. 15 oktober 2021, inhoudend:

Het ongeval is vrijwel zeker te wijten geweest aan het rijgedrag van de bestuurder van de Ford. Tijdens het rijden met een veel hogere snelheid dan de maximaal toegestane snelheid raakte de Ford in een slip en botste tegen meerdere bomen. De naderingssnelheid op ongeveer 200-300 meter vóór het ongeval bedroeg minimaal 127 km/u. De toegestane snelheid van 60 km/u (zone) is ruimschoots overschreden.

De bestuurder van de Ford reed met hoge snelheid over de Binnenwei, komende vanuit de richting Ureterp en gaande in de richting van Siegerswoude. Kort voor de plaats van het ongeval verliep de weg in een bocht naar rechts gevolgd door een korte rechtstand en

vervolgens een bocht naar links. Kort voor de bocht naar links moet de bestuurder van de Ford een stuurbeweging naar links ingezet hebben. De Ford stuurde naar links en kwam in de bocht naar links met de rechterwielen in de rechterberm. Kort na hectometerpaal 4,8 botste de Ford in de rechter berm met de rechterzijde van het voertuig tegen een boom. Door de hoge impact brak de Ford in tweeën. Het achterste deel van het voertuig, met daarin een op de achterbank zittende passagier, kwam in de sloot terecht, links van de linker berm. Het voorste deel van het voertuig, met daarin nog de bestuurder en de daarnaast zittende passagier, raakte in de rechter berm eerst nog twee bomen waarna het achterwaarts tegen een boom in de rechterberm tot stilstand kwam. De passagier die naast de bestuurder had gezeten werd op enig moment uit het voertuig geslingerd.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal beeldanalyse met nummer210521.1820.2543 d.d. 7 juli 2021, opgenomen op pagina 143 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend:

De snelheid van een voertuig, zichtbaar in de videobeelden kan worden bepaald indien het voertuig in ten minste in 2 verschillende frames zichtbaar is. De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT