Uitspraak Nº 18/730103-19 TUL. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-19

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:4095
Date19 Octubre 2022
Docket Number18/730103-19 TUL
Uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie

Leeuwarden

parketnummer 18/730103-19

Beslissing van de meervoudige kamer d.d. 19 oktober 2022 op een vordering van de officier van justitie tot tenuitvoerlegging van de maatregel van artikel 38z van het Wetboek van Strafrecht

in de zaak tegen

[veroordeelde], geboren op [geboortedatum] 1997 te [geboorteplaats], thans verblijvende in [instelling], hierna te noemen: de veroordeelde.

Procesverloop

Bij onherroepelijk vonnis van 6 oktober 2020 van de meervoudige kamer van de rechtbank NoordNederland te Leeuwarden is aan de veroordeelde opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van 32 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden en een proeftijd van drie jaren. Tevens is de maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking als bedoeld in artikel 38z van het Wetboek van Strafrecht opgelegd.

Veroordeelde heeft het onvoorwaardelijk opgelegde deel van de gevangenisstraf ondergaan. De politierechter heeft op 9 september 2021 de tenuitvoerlegging gelast van 5 maanden van het voorwaardelijk opgelegde deel van de gevangenisstraf en op 16 juni 2022 is de tenuitvoerlegging gelast van de overige 5 maanden gevangenisstraf. Veroordeelde ondergaat op dit moment het tweede deel van de gelaste tenuitvoerlegging met 27 oktober 2022 als einddatum van zijn detentie.

De officier van justitie heeft bij schriftelijke vordering van 14 september 2022 de tenuitvoerlegging gevorderd van de opgelegde maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking als bedoeld in artikel 38z van het Wetboek van Strafrecht.

De behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 5 oktober 2022. Veroordeelde en zijn raadsvrouw, mr. D. van den Broek, advocaat te Utrecht, zijn verschenen.

De reclasseringsmedewerker mevrouw J. van Dijk was als deskundige aanwezig.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. B. Rademacher.

Beoordeling

Het rapport van de reclassering

Het reclasseringsadvies van Verslavingszorg Noord Nederland van 12 september 2022 houdt in dat veroordeelde onvoldoende heeft kunnen profiteren van het eerdere klinische behandelaanbod omdat veroordeelde tot tweemaal toe de klinische behandeling vroegtijdig heeft beëindigd. De reclassering ziet een hoog risico op recidive, met een hoog risico op letselschade. De reclassering stelt dat veroordeelde nog steeds zou kunnen profiteren van een opname binnen een behandelsetting met een hoog beveiligingsniveau en een strak kader in een gestructureerde setting met stapsgewijs uitbreiding van vrijheden. Aansluitend op klinische behandeling zou er aandacht moeten zijn voor opleiding, dagbesteding/werk, ambulante behandeling en beschermd wonen.

De deskundige heeft ter terechtzitting het reclasseringsadvies toegelicht. Veroordeelde heeft tot nu toe onvoldoende kunnen profiteren van de klinische behandelingen die hij heeft gevolgd. De reclassering adviseert daarom een nieuwe klinische opname en wel bij [instelling], locatie [instelling]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT