Uitspraak Nº 18/950025-19. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3928
Docket Number18/950025-19
Date31 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND


Afdeling strafrecht Locatie Assen

parketnummer 18/950025-19
ter terechtzitting gevoegd parketnummer 18/162800-19


Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 31 oktober 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1993 te [geboorteplaats] , wonende te [straatnaam] , [woonplaats] .


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 10 oktober 2022 (inhoudelijke behandeling) en 31 oktober 2022 (sluiting van het onderzoek).

Verdachte is op 10 oktober 2022 verschenen, bijgestaan door mr. A.R.H. Baas, advocaat te Groningen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. N. Tromp.

Tenlastelegging

18/950025-19

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 06 juli 2019 in de gemeente Aa en Hunze, althans in het arrondissement NoordNederland, door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van een of meer handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , een en ander hierin bestaande, dat verdachte

 • -

  die [slachtoffer 1] , terwijl zij in een bos aan het wandelen/lopen was, over enige afstand lopendheeft achtervolgd en/of

 • -

  dicht achter die [slachtoffer 1] is gaan lopen, waarbij hij zijn (stijve) penis zichtbaar voor die

[slachtoffer 1] buiten zijn broek had en/of

 • -

  zichtbaar voor die [slachtoffer 1] 'met zichzelf bezig was' en/of

 • -

  naast die [slachtoffer 1] is gekomen en tegen haar heeft gezegd: "Heb je zin in iets lekkers", althanswoorden van gelijke aard en/of strekking en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] bij een schouder heeft vastgepakt, althans een hand op een schouder van die

[slachtoffer 1] heeft gelegd, en/of

 • -

  met die [slachtoffer 1] in gevecht/worsteling is gegaan/geraakt en/of

 • -

  heeft geprobeerd die [slachtoffer 1] tegen de grond te werken en/of

 • -

  aan de kleding van die [slachtoffer 1] heeft getrokken en/of

 • -

  terwijl hij achter die [slachtoffer 1] stond, die [slachtoffer 1] heeft vastgehouden en/of

 • -

  een hand op de mond van die [slachtoffer 1] heeft gelegd en/of gehouden en/of

 • -

  een hand bij de door die [slachtoffer 1] gedragen broek in heeft gedaan en/of

 • -

  een of meer van zijn vingers in de vagina van die [slachtoffer 1] heeft geduwd/gebracht en/of

 • -

  bezig is geweest de door die [slachtoffer 1] gedragen broek naar beneden te trekken en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] tegen de grond heeft gewerkt en/of - de door hem verrichte handelingen heeftgepleegd ondanks het door die [slachtoffer 1] verbaal en/of lichamelijk geboden verzet en/of - gebruik heeft gemaakt van zijn fysiek en/of psychisch overwicht op die [slachtoffer 1] ;

subsidiair

hij op of omstreeks 6 juli 2019 te Anloo, in de gemeente Aa en Hunze, althans in het arrondissement Noord Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid [slachtoffer 1] te dwingen tot het ondergaan van een of meer handelingen bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] :

 • -

  die [slachtoffer 1] , terwijl zij in een bos aan het wandelen/lopen was, over enige afstand lopendheeft achtervolgd en/of

 • -

  dicht achter die [slachtoffer 1] is gaan lopen, waarbij hij zijn (stijve) penis zichtbaar voor die

[slachtoffer 1] buiten zijn broek had en/of

 • -

  zichtbaar voor die [slachtoffer 1] 'met zichzelf bezig was' en/of

 • -

  naast die [slachtoffer 1] is gekomen en tegen haar heeft gezegd: "Heb je zin in iets lekkers", althanswoorden van gelijke aard en/of strekking en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] bij een schouder heeft vastgepakt, althans een hand op een schouder van die

[slachtoffer 1] heeft gelegd, en/of

 • -

  met die [slachtoffer 1] in gevecht/worsteling is gegaan/geraakt en/of

 • -

  heeft geprobeerd die [slachtoffer 1] tegen de grond te werken en/of

 • -

  aan de kleding van die [slachtoffer 1] heeft getrokken en/of

 • -

  terwijl hij achter die [slachtoffer 1] stond, die [slachtoffer 1] heeft vastgehouden en/of

 • -

  een hand op de mond van die [slachtoffer 1] heeft gelegd en/of gehouden en/of

 • -

  een hand bij de door die [slachtoffer 1] gedragen broek in heeft gedaan en/of

 • -

  zijn hand in de (onder)broek van die [slachtoffer 1] heeft geduwd/gebracht en/of (daarbij) de vaginavan die [slachtoffer 1] heeft betast en/of

 • -

  bezig is geweest de door die [slachtoffer 1] gedragen broek naar beneden te trekken en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] tegen de grond heeft gewerkt en/of

 • -

  de door hem verrichte handelingen heeft gepleegd ondanks het door die [slachtoffer 1] verbaal en/oflichamelijk geboden verzet en/of

 • -

  gebruik heeft gemaakt van zijn fysiek en/of psychisch overwicht op die [slachtoffer 1] ,terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

18/162800-19

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 1 juni 2017 tot en 19 juni 2018, in de gemeente Aa en Hunze, en/of elders in Nederland, (telkens) [slachtoffer 2] heeft mishandeld door

 • -

  de keel/hals van die [slachtoffer 2] dicht te knijpen/drukken en/of

 • -

  die [slachtoffer 2] met kracht bij haar nek vast te pakken en/of

 • -

  die [slachtoffer 2] op/tegen haar arm(en) te slaan en/of- die [slachtoffer 2] te schoppen.

Beoordeling van het bewijs

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor het onder 18/950025-19 primair ten laste gelegde en voor het onder 18/162800-19 ten laste gelegde.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van het onder 18/950025-19 ten laste gelegde. Voor het onder 18/162800-19 ten laste gelegde kan een veroordeling volgen, aldus de raadvrouw.

Ten aanzien van de onder 18/950025-19 ten laste gelegde verkrachting of poging tot verkrachting heeft de raadsvrouw aangevoerd dat verdachte een alibi heeft voor de tijdspanne waarin de (poging tot) verkrachting heeft plaatsgevonden, te weten tussen 16:00 uur en 16:30 uur. Verdachte was namelijk bij zijn vriend [naam 1] , hetgeen bevestigd wordt door whatsappgesprekken in zijn telefoon en door de verklaring van getuige [naam 2] , getuige [naam 3] en getuige [naam 4] . Dat de telefoon van verdachte desondanks zendmasten heeft aangestraald bij de plaats delict komt -zo stelt de raadsvrouw- volgens verdachte doordat iemand anders zijn auto heeft gebruikt, waar zijn telefoon in lag. De raadsvrouw merkt daarnaast op dat aangeefster heeft verklaard dat de dader een bepaald loopje zou hebben. De bevindingen van verschillende verbalisanten in het dossier -die allen beschrijven dat verdachte een afwijkend loopje heeft- kunnen volgens de raadsvrouw niet voor het bewijs worden gebezigd nu de betreffende beweging (het loopje) niet door een (forensisch) deskundige is geanalyseerd. Tegenover de bevindingen van de verbalisanten staan bovendien de door de rechter-commissaris gemaakte beelden van de loopjes van beide tweelingbroers waarop te zien is dat het loopje van tweelingbroer [naam tweelingbroer] juist wat asymmetrisch is. Daarnaast is het alibi van [naam tweelingbroer] , gelet op zijn wisselende verklaringen over dat alibi, niet sluitend en daarmee onbetrouwbaar. Tot slot mag -zo stelt de raadsvrouw- de uitkomst van het DNAonderzoek naar het onderscheid in DNA tussen verdachte en zijn tweelingbroer [naam tweelingbroer] niet voor het bewijs worden gebezigd. Een dergelijk onderzoek is niet eerder in Nederland uitgevoerd en ook de betrokken onderzoekers hebben niet eerder een onderzoek uitgevoerd zoals het onderhavige. Bij gebrek aan een testgroep en gebrek aan contra-expertise is niet uit te sluiten dat er fouten zijn gemaakt. De conclusie dat het in de paardrijbroek en onderbroek van het slachtoffer aangetroffen DNA te herleiden is naar het DNA van verdachte kan op een gemaakte fout in het onderzoek berusten. Feitelijk gezien is het een experimenteel onderzoek zodat er geen waarde aan kan worden gehecht met betrekking tot de beantwoording van de vraag of verdachte dader is van de (poging tot) verkrachting. Verdachte dient integraal te worden vrijgesproken.

Subsidiair, indien het DNA-onderzoek wel als bewijs gebruikt kan worden, zijn de handelingen die verdachte volgens de tenlastelegging verricht zou hebben, enkel en alleen gebaseerd op de inhoud van de aangifte. Het aantreffen van DNA levert immers geen bewijs op voor seksueel binnendringen. Nu het binnendringen ook geen steun vindt in enig ander concreet bewijs, dient verdachte te worden vrijgesproken van de primair ten laste gelegde verkrachting. Nu ook het voornemen op binnendringen niet expliciet bewezen kan worden met het voorhanden bewijs, dient verdachte ook te worden vrijgesproken van de subsidiair ten laste gelegde poging tot verkrachting, aldus de raadsvrouw.

Oordeel van de rechtbank

18/950025-19

Het betrouwbaarheidsverweer met betrekking tot het vergelijkende DNA-onderzoek

In onderhavige zaak is voor het eerst in Nederland op basis van verdergaand DNA-onderzoek dan tot nog toe gebruikelijk, onderscheid gemaakt tussen het DNA van eeneiige tweelingbroers. De uitvoering van het onderzoek is een samenwerking tussen GenomeScan B.V., de afdeling Humane Genetica van het LUMC en het NFI. Omdat het een nieuw onderzoek betreft dat niet eerder in Nederland is uitgevoerd, heeft de raadsvrouw de betrouwbaarheid van het onderzoek betwist.

Vooropgesteld zij dat de drie betrokken instituten alle beschikken over accreditatie en dat de betrokken onderzoekers deskundig zijn op het deelgebied ten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT