Uitspraak Nº 185594. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-18

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3965
Date18 Octubre 2022
Docket Number185594
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie: Leeuwarden

Zaak-/rekestnr.: C/17/185594 / FA RK 22-1456

Rechterlijke machtiging tot opname en verblijf

Beschikking van 18 oktober 2022 naar aanleiding van het door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ingediende verzoek tot het verlenen van een machtiging voor de duur van zes maanden als bedoeld in artikel 24 e.v. van de Wet zorg en dwang (Wzd), ten aanzien van:

[naam] ,

geboren op [geboortedatum] ,

thans verblijvende bij [accommodatie]

hierna te noemen: betrokkene,

advocaat: mr. A. de Haan, kantoorhoudende te Heerenveen.

1 Het procesverloop
1.1.

De rechtbank heeft bij tussenbeschikking van 20 september 2022 het verzoek aangehouden, omdat uit de overgelegde stukken onvoldoende bleek dat het gedrag wat leidt tot het ernstig nadeel een gevolg is van de gelijkgestelde aandoening, te weten het syndroom van Korsakov. Er was tijdens de mondelinge behandeling op 20 september 2022 geen arts aanwezig die hier duidelijkheid over kon verschaffen. De op 20 september 2022 gegeven tussenbeschikking dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

1.2.

De rechtbank heeft vervolgens op 14 oktober 2022 kennisgenomen van de aanvullende medische verklaring, opgesteld d.d. 14 oktober 2022.

1.3.

Verder heeft de rechtbank kennisgenomen van een e-mail van de mentor van betrokkene van 14 oktober 2022 en van een e-mail van de locatiecoördinator van [accommodatie] van 6 oktober 2022.

1.4.

De verdere mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2022, bij [accommodatie] . Daarbij zijn de volgende personen gehoord:

 • -

  betrokkene, bijgestaan door mr. A. de Haan;

 • -

  [naam] , arts verstandelijk gehandicapten;

 • -

  [naam] , orthopedagoog;

 • -

  [naam] , begeleider van betrokkene.

Tevens is ten behoeve van betrokkene tijdens de mondelinge behandeling bijstand verleend door een tolk in de Russische taal.

2 De beoordeling
2.1.

De rechter kan op verzoek van het CIZ een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf in een geregistreerde accommodatie verlenen als bedoeld in artikel 24 lid 1 van de Wzd. De machtiging kan slechts worden verleend indien naar oordeel van de rechter het gedrag van betrokkene als gevolg van zijn of haar psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap leidt tot ernstig nadeel, de opname en het verblijf noodzakelijk zijn om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden en er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.

2.2.

De rechtbank heeft bij beschikking van 20 september 2022 reeds geoordeeld dat betrokkene lijdt aan het syndroom van Korsakov, wat een gelijkgestelde aandoening is in de zin van artikel 1 lid 4 Wzd. Verder is sprake van kenmerken van een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Op de mondelinge behandeling heeft de arts verstandelijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT