Uitspraak Nº 186055. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-18

CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3967
Date18 Octubre 2022
Docket Number186055
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie: Leeuwarden

Zaak-/rekestnr.: C/17/186055 / FA RK 22-1673

Opvolgende rechterlijke machtiging

Beschikking van 18 oktober 2022 naar aanleiding van het door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ingediende verzoek tot het verlenen van een opvolgende machtiging voor de duur van vijf jaar als bedoeld in artikel 24 van de Wet zorg en dwang (Wzd), ten aanzien van:

[naam] ,

geboren op [geboortedatum] ,

wonende te [woonplaats] ,

thans verblijvende te [accommodatie] ,

hierna te noemen: betrokkene,

advocaat: mr. G.J.P.M. Grijmans, kantoorhoudende te Bolsward.

1 Procesverloop
1.1.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het verzoekschrift van het CIZ, ingekomen bij de griffie op 30 september 2022, en van de volgende bijlagen:

 • -

  het indicatiebesluit d.d. 3 september 2019;

 • -

  de aanvraag d.d. 9 september 2022;

 • -

  de medische verklaring d.d. 30 augustus 2022;

 • -

  het zorgplan d.d. 29 juni 2022;

 • -

  een afschrift van de beschikking waarbij mentorschap is ingesteld en een afschrift van de beschikking waarbij een mentor is benoemd.

1.2.

Verder heeft de rechtbank kennisgenomen van het e-mailbericht van [naam] , plaatsvervangend mentor van betrokkene, d.d. 3 oktober 2022.

1.3.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2022, in [accommodatie] . Daarbij zijn de volgende personen gehoord:

 • -

  betrokkene, bijgestaan door mr. G.J.P.M. Grijmans;

 • -

  [naam] , plaatsvervangend zorgverantwoordelijke.

 • -

  de begeleider van betrokkene.

2 Beoordeling
2.1.

Door en namens betrokkene is primair gepleit voor afwijzing van het onderhavige verzoek. Volgens de advocaat van betrokkene is de autismespectrumproblematiek van betrokkene voorliggend, nu in de aanvraag wordt aangegeven dat de autistische stoornis de hoofddiagnose is. Omdat de autistische stoornis onder het bereik van de Wvggz valt en niet onder de Wzd, meent de advocaat dat het verzoek om die reden afgewezen dient te worden en er een nieuw verzoek zou moeten komen op basis van de Wvggz. De advocaat verwijst hierbij naar de Handreiking samenloop van het ministerie.

Daarnaast heeft de advocaat aangevoerd dat er geen sprake is van verzet bij betrokkene. Hoewel de verwachting van [zorgaanbieder] is dat betrokkene de zorg niet vrijwillig zal accepteren, is er de afgelopen twee jaar niets gebeurd dat daarop duidt en geeft betrokkene ook zelf te kennen dat hij zich hier veilig en goed voelt en niet zou weggaan zonder rechterlijke machtiging. Betrokkene accepteert dat hij zijn leven lang hulp nodig zal hebben. Er zijn de afgelopen twee jaar ook stappen vooruit gemaakt. In de maatregelen die op grond van de rechterlijke machtiging worden toegepast staat steeds wel dat betrokkene zich tegen de behandeling verzet, maar dit wordt niet concreet omschreven.

Subsidiair, voor het geval de rechtbank meent dat de Wzd wel van toepassing is en er wel sprake is van verzet, pleit de advocaat namens betrokkene voor bekorting van de termijn, inhoudende dat de rechterlijke machtiging wordt verleend voor de duur van één jaar, dan wel maximaal twee jaar. Nu de voorliggende problematiek behandelbaar is binnen de Wvggz, is het volgens de advocaat van betrokkene niet juist om aan de rechterlijke machtiging een termijn te verbinden die onder de Wzd, maar niet onder de Wvggz wordt toegestaan. Er is bovendien onvoldoende onderbouwing voor de noodzaak van een termijn van vijf jaar, nu betrokkene in de afgelopen twee jaar positieve stappen heeft gezet en de zorg vrijwillig heeft geaccepteerd.

2.2.

De rechtbank overweegt als volgt.

De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT