Uitspraak Nº 19/00298. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-03-27

CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHSHE:2020:1076
Date27 n 2020
Docket Number19/00298
GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team belastingrecht

Meervoudige Belastingkamer

Nummer: 19/00298

Uitspraak op het hoger beroep van

de inspecteur van de Belastingdienst,

hierna: de inspecteur,

tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (hierna: de rechtbank) van 26 april 2019, nummer BRE 17/8127, in het geding tussen

[belanghebbende] ,

domicilie kiezende in [plaats 1] ,

hierna: belanghebbenden,

en

de inspecteur.

1 Ontstaan en loop van het geding
1.1.

De inspecteur heeft de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) 2013 opgelegd. Tevens is bij beschikking belastingrente in rekening gebracht.

1.2.

Belanghebbenden hebben bezwaar gemaakt.

1.3.

De inspecteur heeft in de uitspraak op bezwaar het bezwaar ongegrond verklaard.

1.4.

Belanghebbenden hebben tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij de rechtbank.

De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard.

1.5.

De inspecteur heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij het hof. Belanghebbenden hebben een verweerschrift ingediend.

1.6.

Belanghebbenden hebben (op grond van artikel 8:58 Algemene wet bestuursrecht) vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn doorgestuurd naar de inspecteur.

1.7.

De zitting heeft plaatsgevonden op 19 februari 2020 te ‘s-Hertogenbosch.

Op deze zitting zijn verschenen belanghebbenden en hun gemachtigde, [gemachtigde] en, namens de inspecteur, [inspecteur 1] , [inspecteur 2] , [inspecteur 3] en [inspecteur 4] . Op deze zitting zijn gelijktijdig behandeld de onderhavige zaak en de zaken met nummers 19/00324 en 19/00325.

1.8.

Beide partijen hebben tijdens de zitting een pleitnota voorgelezen en exemplaren daarvan overgelegd aan het hof en aan de andere partij. Belanghebbenden hebben daarnaast nog een verklaring van [A] overgelegd. Als bijlage bij de pleitnota van de inspecteur is een uitdraai uit het systeem Beheer van Relaties (BvR) gevoegd met de woonadressen van [B] . Partijen hebben geen bezwaar gemaakt tegen de overlegging van de stukken door de andere partij.

1.9.

Het hof heeft aan het einde van de zitting het onderzoek gesloten.

1.10.

Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat gelijktijdig met de uitspraak aan partijen wordt verzonden.

2 Feiten
2.1.

Wijlen [erflater] (hierna: [erflater] ) is geboren op [geboortedatum] 1951 in [plaats 2] . [erflater] had de Nederlandse nationaliteit.

2.2.

[erflater] stond met ingang van 6 februari 1995 ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (thans: Basisregistratie Personen). Vanaf 9 juni 2008 tot aan zijn overlijden stond [erflater] ingeschreven op het adres [adres 1] , [postcode 1] [plaats 2] . In de periode 1995 tot 9 juni 2008 stond [erflater] op andere adressen in Nederland ingeschreven. Vanaf 29 april 1996 tot 10 april 2014 is gebruik gemaakt van een postadres in [plaats 3] respectievelijk [plaats 4] . Vanaf 10 april 2014 wordt gebruikt gemaakt van een verplicht toezendadres in [plaats 4] .

2.3.

[erflater] is gehuwd geweest met de Keniaanse [C] . Dit huwelijk is in 2002 ontbonden. Vervolgens is [erflater] op 22 februari 2007 gehuwd met [de echtgenote] (hierna: [de echtgenote] ). Ook [de echtgenote] heeft de Keniaanse nationaliteit. [de echtgenote] stond in de periode 30 januari 2009 tot 25 juni 2015 ingeschreven op hetzelfde adres als [erflater] (zie 2.2). [erflater] en [de echtgenote] waren in 2013 nog gehuwd, maar hun huwelijk was op dat moment al duurzaam ontwricht geraakt. [erflater] had in Kenia een verzoek tot echtscheiding ingediend. In het kader van die echtscheidingsprocedure heeft de advocaat van [de echtgenote] op 20 februari 2013 een brief gestuurd aan de advocaat van [erflater] . In die brief staat onder meer het volgende:

“My client told me that your client had informed the immigration services of the Netherlands that he is now residing is Ghana and that their marriage is final. His written statement had consequences for her residence permit and her right to stay in the Netherlands.

My client handed me documents of the divorce procedure you have issued in Kenya. She handed me a Notice of Appeal dated 28th June 2012 which she needs to sign.

My client only wants to cooperate (sign Notice of Appeal) if your client agrees to the following conditions:

In order for my client to have of a residence permit and have a permanent stay in the Netherlands, I would like your client to send a formal letter to the Immigration offices in the Netherlands (IND), stating that his first statement was false, that the marriage is still on, that they are in fact still living together but that he is only on business in Kenya which is why he is travelling between both Kenya and the Netherlands.

The written statement should be send to my office first and afterwards to the IND.

After I receive his statement, my client will sign the declaration.”.

Vanaf 2012 had [erflater] een relatie met [D] , een Zuid-Afrikaanse die in Kenia woont en werkt.

2.4.

[erflater] had drie broers en één zus. Twee broers woonden in Nederland, de andere broer verbleef in Zambia en Kenia. De zus verbleef afwisselend in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Kenia. [erflater] had een dochter die in Nederland woont. Van 21 mei 2013 tot 4 januari 2014 stond de dochter ingeschreven op hetzelfde adres als [erflater] .

2.5.

[erflater] genoot in het onderhavige jaar geen inkomen uit een (vroegere) dienstbetrekking in Nederland.

2.6.

[erflater] hield diverse bankrekeningen in Nederland aan. Voor alle portefeuilles, bank- en spaarrekeningen geldt dat [erflater] als enige daartoe gerechtigd was. Het saldo op 31 december 2012 respectievelijk 31 december 2013 bedroeg:

Bankrekening

Saldo 31-12-2012

Saldo 31-12-2013

[rekeningnummer 1]

€ 16.297

€ 68.900

[rekeningnummer 2]

€ 5.702

€ 4.043

[rekeningnummer 3]

€ 93

€ 93

[rekeningnummer 4]

€ 187

€ 175

[rekeningnummer 5]

€ 1.385

€ 4.269

[rekeningnummer 6]

-

€ 17.051

[rekeningnummer 7]

€ 2.347

€ 3.365

[rekeningnummer 8]

€ 7.488

€ 3.694

[nummer 1] (KAS BANK)

€ 540.762

€ 543.133

[nummer 1] (KAS)

€ 5.536

-

[nummer 2] (ABN AMRO)

€ 517.044

€ 481.497

Totaal

€ 1.096.841

Van twee van deze rekeningen, [rekeningnummer 2] en [rekeningnummer 7] heeft de inspecteur de mutaties in 2013 overgelegd.

Verder hield [erflater] één of meerdere bankrekeningen in Kenia aan.

2.7.

[erflater] was (mede-)eigenaar van in Nederland gelegen onroerende zaken. Het betreft de volgende onroerende zaken:

[adres 2] , [postcode 2] [plaats 2]

100% eigendom

[adres 1] , [postcode 1] [plaats 2]

100% eigendom

[adres 3] , [postcode 1] [plaats 2]

100% eigendom

[adres 4] , [postcode 1] [plaats 2]

50% eigendom

[adres 5] , [postcode 2] [plaats 2]

50% eigendom

[adres 6] , [postcode 2] [plaats 2]

50% eigendom

[adres 7] , [postcode 2] [plaats 2]

50% eigendom

[adres 8] , [postcode 2] [plaats 2]

33,33% eigendom

Met uitzondering van [adres 1] heeft [erflater] de onroerende goederen waarvan hij de volledige eigendom had, verkregen van zijn vader.

2.8.

Het vermogen van [erflater] werd beheerd door een vermogensbeheerder.

2.9.

[erflater] dreef sinds 1993 een onderneming in Kenia, genaamd [de onderneming] . De onderneming hield zich bezig met de exploitatie van een vakantieresort in Kenia. De jaarstukken over 2011 en 2012 zijn overgelegd.

2.10.

Tot de stukken van het geding behoren twee verklaringen van de ‘ [E] ’ waarin staat:

29th November 2017

To Whom It May Concern,

Re: [erflater] (...)

(…)

Kindly be informed that the above referred person, according to our records residing at Kilakitu Cottages, Hse nr. 5, Beach Road in [L] , has been a PIN registered resident of Kenya, effective 12 January 2002 and has met all tax obligations since then. He has filed all relevant tax returns up to 2014 and paid all taxes as provided by the law and is therefore tax compliant.”.

en

29th November 2017

To Whom It May Concern,

Re: [de onderneming] (…)

Kindly be informed that the above referred company of P.O. Box [nummer 3] , Registered office address: [adres 9] , [F] , [G] , Mombasa, operated by [erflater] (Shareholder/Director), has been a resident PIN registered company effective 17 November 1993 and has met all tax obligations since then. The company has filed all relevant tax returns up to 2014 and paid all taxes as provided by the law...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT