Uitspraak Nº 20.000193.19. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-25

CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3702
Date25 Octubre 2022
Docket Number20.000193.19

Parketnummer : 20-000193-19

Uitspraak : 25 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof 's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, van 11 januari 2019, in de strafzaak met parketnummer 01-880928-17 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedag 1] 1995,

wonende te [adres 1] .

Hoger beroep

De verdachte is bij vonnis waarvan beroep ter zake van medeplichtigheid aan een poging tot diefstal, vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van voorarrest.

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak in hoger beroep heeft aanvankelijk plaatsgevonden op de terechtzitting van 27 september 2021 en is toen onderbroken tot de terechtzitting van 18 oktober 2021 op welke zitting het hof het onderzoek heeft gesloten en als beslissing van het hof medegedeeld dat de uitspraak zal plaatsvinden ter terechtzitting van 1 november 2021 te 09:00 uur.

Ter terechtzitting van 1 november 2021 heeft het hof het onderzoek ter terechtzitting heropend, omdat tijdens de beraadslaging in raadkamer is gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest.

Vervolgens is de zaak ter terechtzittingen van 27 september 2022 en 11 oktober 2022 behandeld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen met aanvulling van gronden en met uitzondering van de opgelegde straf, en in zoverre rechtdoende, de verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest.

De verdediging heeft primair bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de vervolging en subsidiair vrijspraak bepleit.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

[medeverdachte 1] op of omstreeks 7 september 2017 te [plaats 1] tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, ter uitvoering van het door hem/hen voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning, aldaar gelegen aan [adres 2] , weg te nemen geld en/of goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan genoemde [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte, en/of zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of de/het weg te nemen geld/goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming,

en/of welke (voorgenomen) diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van/door geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die (voorgenomen) diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan genoemde [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) en/of zichzelf, de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welke braak en/of verbreking en/of welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat:

- genoemde [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd de voordeur van een (aanleun)woning (aldaar gelegen aan [adres 2] ) heeft/hebben opengebroken en/of

- die woning is/zijn binnengedrongen en/of

- de (slaap)kamer (waar [slachtoffer] in haar bed lag te slapen) is/zijn binnengegaan en/of

- die [slachtoffer] met een zaklamp in het gezicht heeft/hebben geschenen en/of

- meermalen (met kracht) met een zaklamp, althans een voorwerp, en/of (met zijn (gebalde) vuist(en)) op/tegen/in haar gezicht, althans haar hoofd en/of haar lichaam heeft/hebben geslagen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 27 juni 2017 tot en met 8 september 2017 te [plaats 1] en/of Breda en/of Eindhoven en/of Tilburg, in elk geval in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door inlichtingen (te weten gegevens over de transactie/afspraak op 8 juli 2017 (met betrekking tot een door genoemde [slachtoffer] geplaatste bestelling om een contant geldbedrag (van 79000 euro) op te nemen) en/of naam- en/of adresgegevens van genoemde [slachtoffer] (al dan niet door tussenkomst van (een) ander(e) perso(o)n(en)) te (laten/doen) verstrekken aan genoemde [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s).

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Standpunt van de advocaat-generaal:

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan de poging...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT