Uitspraak Nº 20-000648-17. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-10-08

Datum uitspraak: 8 oktober 2019
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 
GRATIS UITTREKSEL

Parketnummer : 20-000648-17

Uitspraak : 8 oktober 2019

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 14 februari 2017 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 02-800647-15 en 02-665178-16, tegen

[verdachte 1] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

thans verblijvende in P.I. Veenhuizen, gevangenis Norgerhaven, te Veenhuizen.

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte vrijgesproken van het onder parketnummer 02-800647-15 onder 1 primair ten laste gelegde, te weten – kort gezegd – gekwalificeerde doodslag, al dan niet in vereniging met een ander gepleegd.

De rechtbank heeft bewezen verklaard:

 • -

  het onder parketnummer 02-800647-15 onder 1 subsidiair ten laste gelegde, te weten – kort gezegd – de eendaadse samenloop van diefstal met geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd door twee personen, terwijl het feit de dood tot gevolg heeft, en afpersing meermalen gepleegd, gepleegd door twee personen, terwijl het feit de dood tot gevolg heeft;

 • -

  het onder parketnummer 02-800647-15 onder 2 ten laste gelegde, te weten – kort gezegd – afpersing meermalen gepleegd, gepleegd door twee personen;

 • -

  het onder parketnummer 02-665178-16 onder 1 ten laste gelegde, te weten – kort gezegd – het voorhanden hebben van een wapen van categorie II (jachtgeweer);

 • -

  het onder parketnummer 02-665178-16 onder 2 primair ten laste gelegde, te weten poging tot doodslag;

 • -

  het onder parketnummer 02-665178-16 onder 3 ten laste gelegde, te weten – kort gezegd – een poging tot diefstal door middel van braak;

 • -

  het onder parketnummer 02-665178-16 onder 4 ten laste gelegde, te weten – kort gezegd – het voorhanden hebben van een wapen van categorie III (pistool).

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaren, met aftrek van het voorarrest. Voorts heeft de rechtbank beslissingen genomen op de vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] (alle ter zake van het onder parketnummer 02-800647-15 onder 2 ten laste gelegde). De vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] zijn deels toegewezen, de vordering van benadeelde partij [slachtoffer 3] is geheel toegewezen. Met betrekking tot deze vorderingen is door de rechtbank bepaald dat sprake is van hoofdelijkheid. De vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 5] (ter zake van de onder parketnummer 02-665178-16 onder 2 primair ten laste gelegde poging tot doodslag) is deels toegewezen.

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende:

 • -

  verdachte zal vrijspreken van het onder parketnummer 02-800647-15 onder 1 primair ten laste gelegde;

 • -

  zal bewezen verklaren hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd onder parketnummer 02-800647-15 onder 1 subsidiair (in eendaadse samenloop), met dien verstande dat in plaats van “verdovende middelen” bewezen zal worden verklaard “in elk geval enig goed”, er één sieraad bewezen zal worden verklaard bij – kort gezegd – de diefstal met geweld in vereniging gepleegd, terwijl het feit de dood tot gevolg heeft, en partieel vrijspraak dient te volgen van “een hoeveelheid geld”;

 • -

  zal bewezen verklaren hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd onder parketnummer 02-800647-15 onder 2;

 • -

  voorts bewezen zal verklaren hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd onder parketnummer 02/665178-16 onder 1, 2 primair, 3 en 4;

 • -

  verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren, met aftrek van voorarrest;

 • -

  het inbeslaggenomen wapen en de inbeslaggenomen patroonhouder zal onttrekken aan het verkeer;

 • -

  de inbeslaggenomen tas en broek zal teruggeven aan verdachte;

 • -

  de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] hoofdelijk zal toewijzen tot een bedrag van € 4.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, en de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal verklaren voor wat betreft het meer gevorderde aan immateriële schade en voor wat betreft de gevorderde materiële schade;

 • -

  de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] geheel en hoofdelijk zal toewijzen, zijnde een bedrag van € 1.500,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente, en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

 • -

  de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 4] hoofdelijk zal toewijzen tot een bedrag van € 50,00 aan materiële schade en € 5.000,00 aan immateriële schade, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, en de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal verklaren voor wat betreft het meer gevorderde aan materiële en immateriële schade;

 • -

  de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1] hoofdelijk zal toewijzen tot een bedrag van € 16,80 aan materiële schade en € 5.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, en de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal verklaren voor wat betreft het meer gevorderde aan immateriële schade;

 • -

  de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5] , die zich niet opnieuw heeft gevoegd in hoger beroep, zal toewijzen voor het bedrag dat in hoger beroep van rechtswege aan de orde is, zijnde een bedrag van € 3.000,00 aan immateriële schade (welk bedrag is toegewezen door de rechtbank), te vermeerderen met de wettelijke rente, en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Namens verdachte is met betrekking tot de bewezenverklaring door de rechtbank geen verweer gevoerd. Ten aanzien van de poging tot doodslag jegens [slachtoffer 5] heeft de raadsman naar voren gebracht dat geen sprake is geweest van boos opzet, maar wel van voorwaardelijk opzet. Het verweer van de verdediging heeft zich gericht op de strafmaat. Bepleit is het standpunt van de advocaat-generaal te volgen dat niet de maatregel van ter beschikkingstelling met dwangverpleging dient te worden opgelegd en dat met betrekking tot de op te leggen gevangenisstraf een lagere straf zal worden opgelegd dan de door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf van 15 jaren.

Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen heeft de raadsman bepleit dat daarop zal worden beslist conform de beslissingen van de rechtbank. Voor wat betreft de beslissing(en) op het beslag heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van het hof.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd, omdat de tenlastelegging in de zaak met parketnummer 02-665178-16 in hoger beroep is gewijzigd en daarmee de grondslag van het onderzoek is gewijzigd. Voorts komt het hof tot een andere bewezenverklaring dan de rechtbank.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na aanpassing van de omschrijving van de tenlastelegging in de zaak met parketnummer 02-800647-15 ter terechtzitting in eerste aanleg op de voet van artikel 314a Sv en na wijziging van de tenlastelegging in de zaak met parketnummer 02-665178-16 ter terechtzitting in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

Zaak met parketnummer 02-800647-15:
1.
hij op of omstreeks 15 september 2015 te Tilburg tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [slachtoffer 6] opzettelijk van het leven heeft beroofd, door met een vuurwapen een of meer kogel(s) in/door de borststreek, althans het lichaam, van [slachtoffer 6] , te schieten en/of af te vuren, welke doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van (enig) strafba(a)r(e) feit(en), te weten diefstal met geweld in vereniging en/of afpersing in vereniging gepleegd op 15 september 2015 te Tilburg, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat/die feit(en) voor te bereiden, gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan dat/die feit(en) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op of omstreeks 15 september 2015 te Tilburg, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid geld en/of sieraden en/of een taser en/of verdovende middelen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 6] gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s)

-een of meer vuurwapen(s), althans op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en), op voornoemde [slachtoffer 6] heeft/hebben gericht en/of gehouden en/of hierbij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT