Uitspraak Nº 20-001624-21. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-24

ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3643
Docket Number20-001624-21
Date24 Octubre 2022
CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

Parketnummer : 20-001624-21

Uitspraak : 24 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof 's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank

Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, van 21 juni 2021, in de strafzaak met parketnummer 01-127643-21 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1998,

wonende te [adres verdachte] .

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte door de politierechter ter zake van tweemaal medeplegen van opzetheling (het onder 1 meer subsidiair en 2 bewezenverklaarde) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met aftrek van voorarrest.

Van de zijde van de verdachte is tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal bevestigen, met aanvulling van de gronden, met uitzondering van de in dat vonnis opgelegde straf en, in zoverre opnieuw rechtdoende, de verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden, met aftrek van voorarrest.

De verdediging heeft primair integrale vrijspraak bepleit. Subsidiair heeft de verdediging een strafmaatverweer gevoerd.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de politierechter.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 26 januari 2020 tot en met 30 januari 2020 te Eindhoven, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een personenauto (BMW Gran Tourer), in elk geval enig goed, die/dat geheel of ten dele aan [benadeelde] , in elk geval aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), toebehoorde heeft weggenomen met het oogmerk om deze/het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen auto), althans enig goed, onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van inklimming en/of een valse sleutel - en/of - door onbevoegd gebruik maken van een bij die auto), althans enig goed, horende autosleutel;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij in of omstreeks de periode van 26 januari 2020 tot en met 30 januari 2020 te Eindhoven tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een personenauto (BMW Gran Tourer), in elk geval enig goed, die/dat geheel of ten dele aan [benadeelde] , in elk geval aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), toebehoorde heeft weggenomen met het oogmerk om deze/het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl die verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen auto, althans enig goed, onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van inklimming en/of een valse sleutel - en/of - door onbevoegd gebruik maken van een bij die auto, althans enig goed, horende autosleutel, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 26 januari 2020 tot en met 30 januari 2020 te Eindhoven, althans in Nederland, en/of te Maasbracht, gemeente Maasgouw, althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door

- een ander, te weten [persoon] , een geldbedrag (aan) te bieden om voornoemde auto, althans enig goed, te verplaatsen vanuit Eindhoven naar Maasbracht en/of Maastricht en/of Duitsland

- deze [persoon] daartoe op te halen van station Eindhoven en/of - vervolgens -

- deze [persoon] de locatie van voornoemd voertuig, althans enig goed, in Eindhoven te tonen en/of - vervolgens -

- met deze [persoon] zich te verplaatsen in voornoemd voertuig, althans enig goed, vanuit Eindhoven naar Maasbracht;

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij in of omstreeks de periode van 26 januari 2020 tot en met 30 januari 2020 te Eindhoven, althans in Nederland, en/of te Maasbracht, gemeente Maasgouw, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een personenauto (BMW Gran Tourer), althans een goed, heeft verworven en/of overgedragen en/of voorhanden heeft gehad terwijl hij en zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

2.
hij op of omstreeks 30 januari 2020 te Eindhoven en/of te Maasbracht, gemeente Maasgouw, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, kentekenplaten (kenteken [kenteken 1] ), althans een goed, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak van het onder 1 primair en 1 subsidiair tenlastegelegde

Het hof is met de politierechter, de advocaat-generaal en de verdediging van oordeel dat bij gebrek aan voldoende wettige bewijsmiddelen niet kan worden bewezenverklaard dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 1 primair en 1 subsidiair tenlastegelegde, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 meer subsidiair en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

hij in de periode van 26 januari 2020 tot en met 30 januari 2020 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander een personenauto (BMW Gran Tourer) voorhanden heeft gehad, terwijl hij en zijn mededader ten tijde van het voorhanden krijgen van dit goed wisten dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

2.
hij op 30 januari 2020 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander kentekenplaten (kenteken [kenteken 1] ) voorhanden heeft gehad, terwijl hij en zijn mededader ten tijde van het voorhanden krijgen van dit goed wisten dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

Het hof acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

Bewijsmiddelen 1

De beslissing dat het bewezenverklaarde door de verdachte is begaan, berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hieronder genoemde en in de voetnoten opgenomen bewijsmiddelen in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt – ook in zijn onderdelen – slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezenverklaarde feit, of die bewezenverklaarde feiten, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

Bewijsoverwegingen

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdediging bepleit dat het hof de verdachte integraal dient vrij te spreken bij gebrek aan voldoende wettig en overtuigend bewijs. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft de raadsvrouw aangevoerd dat [persoon] onbetrouwbaar heeft verklaard en dat er geen enkel steunbewijs voorhanden is. Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep, nadat hij zich eerst bij de politie had beroepen op zijn zwijgrecht en iedere betrokkenheid bij die verwijten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT