Uitspraak Nº 20/00385. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2020-07-28

Datum uitspraak:28 juli 2020
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL
GERECHTSHOF ARNHEM - LEEUWARDEN

locatie Arnhem

nummer 20/00385

uitspraakdatum: 28 juli 2020

Uitspraak van de zevende enkelvoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 13 februari 2020, nummer AWB 19/1014, in het geding tussen belanghebbende en

de heffingsambtenaar van de gemeente Kerkdriel (hierna: de heffingsambtenaar)

1 Ontstaan en loop van het geding
1.1.

De heffingsambtenaar heeft aan belanghebbende een factuur gestuurd voor € 15.296,53 aan leges in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning, bestaande uit € 4.198,53 voor bouwactiviteiten en € 11.098,00 voor afwijken bestemmingsplan.

1.2.

Op het bezwaarschrift van belanghebbende heeft de heffingsambtenaar bij uitspraak op bezwaar de factuur gehandhaafd.

1.3.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij de rechtbank Gelderland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.

Het Hof heeft partijen gevraagd of zij ter zitting willen worden gehoord. De heffingsambtenaar heeft verklaard van dat recht geen gebruik te willen maken. Belanghebbende heeft binnen de gestelde termijn van twee weken daarop niet gereageerd. Het Hof heeft vervolgens bepaald dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft.

2 Vaststaande feiten
2.1.

[A] B.V. (hierna: [A] ) heeft op 7 februari 2018 namens belanghebbende een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een glastuinbouwbedrijf.

2.2.

Bij e-mail van 12 maart 2018 heeft een medewerker van de Omgevingsdienst Rivierenland (hierna: ODR) het volgende medegedeeld aan een medewerker van [A] :

“Zoals zojuist telefonisch is afgesproken stuur ik u deze e-mail om nog een en ander uiteen te zetten.

(…)

Wij zijn niet voornemens om medewerking te verlenen aan het afwijken van de regels van het bestemmingsplan. Het plan is namelijk strijdig met het beleid, er is een concentratiebeleid, t.a.v. de uitvoering van dit beleid is het Projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard opgericht.

Weigeringsgrond

Ingevolge artikel 2.10, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dient de omgevingsvergunning te worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan. Hiervan is nu sprake en er zijn geen gronden om op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, medewerking te verlenen aangezien het plan in strijd is met het concentratiebeleid. Indien wij de aanvraag weigeren bent u wel leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag, maar staat dit besluit wel open voor bezwaar.

Intrekken of buiten behandeling laten stellen

Wij adviseren u om de aanvraag omgevingsvergunning in te trekken, u kunt dit doen via het omgevingsloket, of buiten behandeling te laten stellen. Indien u de aanvraag intrekt zal er tevens 50% van de leges (ca. €12.500,-) in rekening worden gebracht en er is geen bezwaar mogelijk tegen deze intrekking op eigen verzoek. Uw aanvraag was überhaupt niet volledig, dus wij kunnen u ook een verzoek tot aanleveren van aanvullende gegevens sturen en indien u deze niet aanlevert zal uw aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Evenwel dient u hiervoor leges te betalen (ca. €575,-) maar deze zijn aanzienlijk lager dan bij een intrekking of weigering. Ook hiervoor geldt dat er geen inhoudelijk bezwaar gemaakt kan worden tegen deze buiten behandeling stelling.

Uitgebreide procedure

Wellicht ten overvloede, maar hierbij wil ik u erop wijzen dat voor de behandeling van deze aanvraag en dus ook de eventuele weigering de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt. De aanvraag zou alleen verleend kunnen worden op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo en op grond van artikel 3.10, eerste lid, onder a, is dan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT